Nyheter om ERA

Rapport fra NordForsk om ERA samarbeidet
NordForsk har nylig utgitt en rapport som beskriver hva som er oppnådd på sentrale områder relatert til vår Memorandum of Understanding med EU kommisjonen.
Europeisk samarbeid og Open Access
Å sørge for at forskningsresultater blir gjort offentlig tilgjengelige vil føre til bedre vitenskap og et styrket kunnskapssamfunn. Dette er tema for den første utgaven av det europeiske forskningsområdets (ERA) nyhetsbrev.
Fortsatt samarbeid på vei mot ERA
Den 13. desember signerte NordForsk en felles erklæring (Joint Statement) med Europakommisjonen og europeiske interessentorganisasjoner om fortsatt samarbeid på veien mot realisering av ERA (European Research Area).
JPI Climate åpner sin første utlysning
Det europeiske «Joint Programming Initiative Connecting Climate Knowledge for Europe» lanserer nå sin første utlysning for internasjonale forskningsprosjekter. NordForsk fasiliterer denne utlysningen i samarbeid med det franske forskningsrådet ANR.
Europeiska forskningsområdet: närmare en inre marknad, men ännu inte framme
EU-kommissionen lade idag fram en första övergripande analys av läget för den inre marknaden för forskning, eller det europeiska området för forskningsverksamhet (ERA) som den också kallas. Vissa framsteg har gjorts, men det finns fortfarande problem, och det finns en stor klyfta mellan de bästa och sämsta resultaten.
Open Access to Data: Europa på vei mot fri flyt av kunnskap
Hvordan kan vi gjennomføre åpen tilgang til data? Hva er de neste stegene? Disse var noen av kjernespørsmålene som ble tatt opp på et seminar i Brussel 5. februar 2013. NordForsk inviterte da representanter for Europakommisjonen og en rekke forsknings- og vitenskapsorganisasjoner til å diskutere noen av utfordringene ved å gjennomføre Det europeiske forskningsområdet ERA.
En ny æra for ERA?
NordForsk signerte sammen med EARTO (European Association of Research and Technology Organisation), EUA (European University Association), LERU (League of European Research Universities) og Science Europe i Brussel tirsdag en erklæring hvor virksomhetene forpliktet seg til å styrke samhandlingen mellom forskningsvirksomhetene i EU og bidra til en harmonisering av forskningspolitikken i Europa.
Strategier og verktøy for å møte samfunnets Grand Challenges
50 deltakere fra sentrale posisjoner innenfor akademia, policy-utvikling og forskningsfinansiering i tillegg til næringsliv var samlet på NordForsks første årlige møte i Brussel for å diskutere Norden-EU samarbeid. Hovedtema i debatten var hvordan Europa kan øke sin produktivitet og generere langsiktig vekst ved å adressere store samfunnsutfordringer.
ERAs fremtidige rammebetingelser - åpen konsultasjon
Europakommisjonens åpne høring om ERAs fremtidige rammebetingelser ble avsluttet 30. november. Her kan du lese NordForsks høringssvar.
Horizon 2020: 80 milliarder euro til forskning og innovasjon
Europakommissionen presenterte 30. november en pakke av tiltak for å styrke Europas forskning, innovasjon og konkurranseevne i Horizon 2020. Programmet skal finansiere gjennomføringen av Innovation Union, ett av flaggskipinitiativene i Europe 2020.
NORDERA-sluttrapport: A new deal for ERA. Lessons learnt from Nordic R&I cooperation?
Hvordan kan nordisk samarbeid bidra til å nå EU-kommisjonens mål om felles forskningsprogrammer, større forskermobilitet, felles forskningsinfrastruktur, og fremragende forskning og kunnskapsutveksling? Hva kan vi lære av nordiske styrker og svakheter? Dette kan du lese mer om i NORDERA-prosjektets sluttrapport.
Look to the Nordics!
Det finnes gode muligheter for de nordiske landene til å påvirke europeisk forsknings- og innovasjonspolitiske satsinger der hvor vi har en felles nordisk holdning, mener direktøren i NordForsk. I år fyller organisasjonen fem år. Det har skjedd mye på disse fem årene, mener direktør Gunnel Gustafsson.
NORDERA - Erfaringer fra det nordiske samarbeidet
NORDERA-prosjektets sluttkonferanse ble arrangert på Hotel Metropole i Brussel forrige uke. Rundt 120 deltakere fra EU-kommisjonen, de nordiske institusjonene og medlemslandene var samlet for å diskutere hva Europa kan lære av det nordiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet.
Nyttige nordiske erfaringer : Ny norsk strategi for forskningssamarbeidet med EU
– Det nordiske samarbeidet innenfor rammen av NORIA kan være en god plattform for deltakelse i det 7. rammeprogrammet (FP7), for det videre arbeidet med åpning av nasjonale FoU-programmer og for deltakelse i ERA, heter det i strategien for Norges samarbeid med EU om forskning og utvikling, som Kunnskapsdepartementet la frem 14. mai 2008.
Forskningssamarbeid på transport og klimaendringer
Sverige er koordinator for et EU-forskningsprogram for transportforskning og klimaendringer som lanserte en ny utlysning 31. mars 2008. Programmet skal evaluere betydningen av klimaendringer på vei-infrastruktur, etablere metoder for å kalkulere kost vs. nytte av tilpasningstiltak og se nærmere på risikohåndtering. Danmark, Finland og Norge er også deltagere i programmet Road Owners Getting to Grips with Climate Change.
Ensuring Quality of Service for the User in the ERA
9th international Conference on Current Research Information Systems. June 5-7th, 2008 in Maribor, Slovenia
Kvinner i europeisk forskning : She Figures 2006
Kun 29 % av forskerne i EU er kvinner. De nordiske landene kan vise til kvinneandeler fra 28 til 39 %, mens Baltikum er europaledere med 43 – 53 % kvinnelige forskere. Europakommisjonen har publisert rapporten Women and Science – statistics and reports : She Figures 2006.
ERA-net: Bedre utnyttelse av de nasjonale ressursene
- Den opprinnelige ideen bak ERA-net var en bedre utnyttelse av de enkelte landenes ressurser i forskning. Spørsmålet nå blir hvordan vi kan gjøre dette på en måte som gjør verden bedre, sa Niels Busch, som ledet diskusjonen i et NordForsk-symposium i Brussel 13. juni.
-Norden kan bli superrregion
Under seminaret Nordic region’s research collaboration and the development of ERA i Brussel i april 2003 ble det stadfestet at Norden kan videreutvikles til et at verdens mest attraktive forskningsområder, og at Norden dermed kan være et springbrett inn i European Research Area (ERA).
-Hvitbok bør fremme Norden globalt
MR-Us (Nordisk ministerråd for undervisning og forskning) hvitbok for Norden som en internasjonalt ledende forskningsregion er påbegynt, og under arbeidsgruppens rapportør Gustav Björkstrands møte med Norges Forskningsråd 25. mars 2003 la Forskningsrådet vekt på konkurransedyktighet i et globalt perspektiv som den viktigste utfordringen.