Nordisk forskningssamarbeid

Nordisk samarbeid om forskning og innovasjon baserer seg på lange tradisjoner og gjensidig tillit. Samarbeidet foregår gjennom en rekke institusjoner og organisasjoner, både på formalisert og ikke-formalisert nivå.

Det offisielle nordiske samarbeidet

Det formaliserte samarbeidet mellom de nordiske landene er blant de eldste og mest omfattende regionale samarbeider i verden. Det bygger på felles verdier og en vilje til å oppnå resultater for å bidra til Nordens utvikling og konkurransekraft.

Les mer…

Nationella forskningsfinansiärer i Norden

Forskningsrådens uppgift är att främja, stödja och fördela medel till forskning inom sina respektive områden. Forskningsrådens uppdrag och deras strategier för sitt arbete finns på deras hemsidor.

Les mer…

NordHorcs og nordiske samarbeidsnemnder

NordHorcs (Nordic Heads of Research Councils), Nordisk samarbeidsnemnd for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning (NOS - HS), Nordisk samarbeidsnemnd for naturvitenskapelig forskning (NOS-N), og Nordisk samarbeidsnemnd for medisin (NOS - M).

Les mer…

Samarbeid på universitets- og institusjonsnivå

Det Nordiske Universitetssamarbeid (NUS) og Det Nordiske Universitetsadministratorsamarbeidet (NUAS).

Les mer…