Det offisielle nordiske samarbeidet

Det formaliserte samarbeidet mellom de nordiske landene er blant de eldste og mest omfattende regionale samarbeider i verden. Det bygger på felles verdier og en vilje til å oppnå resultater for å bidra til Nordens utvikling og konkurransekraft.

Hensikten med det nordiske samarbeidet er på den ene siden å gjøre det attraktivt å bo, arbeide og drive forretningsvirksomhet i Norden, og på den andre siden å styrke de nordiske landene internasjonalt. Det gjør de nordiske landene ved å samarbeide på en lang rekke områder, som for eksempel forskning.

Det nordiske samarbeidet omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, samt de tre selvstyrte områdene Færøyene, Grønland og Åland.

Nordisk råd er et samarbeid for de nordiske parlamentarikerne, som blant annet fungerer som rådgivende organ for de nordiske regjeringene.

Nordisk ministerråd er de nordiske regjeringenes samarbeidsorgan. I ministerrådet møtes representanter for regjeringene og utformer blant annet nordiske konvensjoner. Nordisk ministerråd består av ti fagministerråd, og et ellevte, koordinerende ministerråd som består av de nordiske ministrene for nordisk samarbeid.

En stor del av ministerrådets aktiviteter utføres i nordiske institusjoner, prosjekter og initiativer. NordForsk er en slik institusjon, som ivaretar et samarbeid om nordisk forskning og forskningspolitikk. NordForsk hører under Nordisk ministerråd for utdanning og forskning (MR-U).