Nordic University Hubs

Nordic University Hubs er et initiativ som skal fremme nordiske universiteter og høyskolers egne prioriteringer og strategiske mål gjennom økt samarbeid.

Mål

Nordic University Hubs skal bidra til langsiktig kapasitetsbygging ved hjelp av toppfinansiering av fremragende universitetskonsortier. Nordic University Hubs vil kunne omfatte alle tematiske områder og vitenskapelige disipliner. 

Bakgrunn

NordForsk gjennomførte på oppdrag fra Nordisk ministerråd en strategisk analyse og vurdering av hvilke områder innenfor nordisk universitetssamarbeid som burde prioriteres. For å gi NordForsk råd basert på denne analysen, oppnevnte NordForsks styre i 2014 en rådgivergruppe (SAG) bestående av nordiske eksperter. SAG fikk også i oppdrag å foreslå kriterier og mekanismer for finansiering av Nordisk universitetssamarbeid innenfor prioriterte områder med nordisk merverdi basert på NordForsks prinsipper og konkurranse i åpne utlysninger. Rådgivergruppen leverte sin endelige rapport til NordForsks styre i 2015.

Finansiering

En viktig forutsetning for initiativet er at universitetene selv bidrar med midler til å etablere og drifte arbeidet i konsortiet. Finansieringen vil følge prinsippet for NordForsks finansiering, der 1/3 av midlene kommer fra NordForsk, mens universitetskonsortiet selv bidrar med 2/3. Universitetskonsortiene som får støtte vil bli evaluert etter tre år. Dersom evalueringen er positiv, vil NordForsk fortsette å støtte konsortiet i ytterligere tre år, med halvparten av summen gitt til konsortiet de første tre årene. Universitetene binder seg til å støtte konsortiet i seks år, uavhengig av evalueringen.

Første utlysning under initiativet hadde en finansieringsramme på totalt 180 millioner NOK fra NordForsk for perioden 2018-2023.

Status

Første utlysning hadde søknadsfrist i mai 2017. Søknadene som kom inn blir vurdert av internasjonale eksperter og en nordisk ekspertkomité. Finansieringsbeslutningen vil bli fattet av NordForsks styre i desember 2017. De utvalgte Nordic University Hubs vil deretter få oppstart i 2018.

Etter at finansieringsbeslutningen er fattet vil NordForsks styre ta stilling til om nye midler vil kunne utlyses i 2020.

Prosjekter

Nordic Sound and Music Computing network
Nordic POP
NordPlant - A Climate and Plant Phenomics Hub for Sustainable Agriculture and Forest Production in Future Nordic Climates
Nordic Consortium for CO2 Conversion (NCCO2)
Reimagining Norden in an Evolving World (ReNEW): An Excellence Hub in Research, Education and Public Outreach.
HI2OT: Nordic University Hub on Industrial Internet of Things
Kontaktperson
Marianne Aastebøl Minge - Seniorrådgiver
Kontaktperson Marianne Aastebøl Minge
Seniorrådgiver
Work +47 936 02 527
Jostein K. Sundet - Seniorrådgiver
Kontaktperson Jostein K. Sundet
Seniorrådgiver
Work +47 996 01 848
Lise-Lotte Wallenius - Seniorrådgiver
Kontaktperson Lise-Lotte Wallenius
Seniorrådgiver
Work +47 915 81 993