Nordisk program for helse og velferd

Nordisk program for helse og velferd

Det nordiske programmet for helse og velferd har som målsetting å bedre helsen i de nordiske landene ved å finne løsninger på samfunns- og folkehelseutfordringer gjennom fremragende forskning.

Målsetting

Det generelle målet for det nordiske programmet for helse og velferd er å bedre helsen i de nordiske landene ved å finne løsninger på samfunns- og folkehelseutfordringer ved hjelp av fremragende forskning. Programmet definerer helse og velferd i et bredt perspektiv. Velferd i denne sammenhengen omfatter ikke bare velferds- og arbeidsløshetsstønader, men også utdanning og arbeidsmarked.

Programmet skal generere kunnskap om demografiske, sosiale, miljømessige og biologiske faktorers effekt på menneskers helse og utfordringene dette innebærer for velferd, og omsette denne nye kunnskapen i praktiske løsninger i helse- og velferdssystemer. Disse tiltakene vil føre til bedre spesifiserte sykdomsklassifiseringer, mer effektive behandlinger for pasienter, bedre sykdomsforebygging og mer effektive velferdssystemer.

Det nordiske programmet for helse og velferd har til hensikt å styrke folkehelse og velferd i de nordiske landene ved å:

 • gjøre bruk av nordisk samarbeid om forskning og forskningsinfrastruktur for å gripe an viktige samfunnsproblemer relatert til helse og velferd;
 • utvikle ny kunnskap om de underliggende årsakene til ujevn fordeling av helse og velferd ved hjelp av en tverrfaglig forskningstilnærming;
 • styrke nordisk samarbeid om forskningsinfrastrukturer, herunder bruk av befolkningsbaserte registre og biobanker og tiltak for å oppnå harmonisering på nordisk nivå;
 • utforske bruk av ulike innovasjonskonsepter som for eksempel brukerdrevet og åpen innovasjon for å støtte forskningsdrevet innovasjon innenfor helse og velferd;
 • øke den vitenskapelige verdien i form av kritisk masse og sammensetning, bedre ressursutnyttelse og ved at forskere får mulighet til å anvende større datasett;
 • mobilisere og kvalifisere nordiske forskningsmiljøer til å delta i aktiviteter under EUs rammeprogram Horizon 2020 og felles programsatsinger.

Bakgrunn for programmet

Det nordiske programmet for helse og velferd er et samarbeid mellom Finlands Akademi, Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom (Danmark), Islands forskningssenter Rannís, Norges forskningsråd, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och velfärd (FORTE) (Sverige) og NordForsk. Programmet går fra 2014 til 2018 og ble opprettet på anbefaling fra arbeidsgruppen NORIA-net on Health and Welfare som i 2012 rådet NordForsk til å satse på et stort nordisk helseprogram. 

Det nordiske programmet for helse og velferd skal imøtekomme behovet for økt nordisk forskningssamarbeid innenfor helse og velferd slik det defineres av flere nordiske arbeidsgrupper eller organisasjoner: NORIA-net on Health and WelfareNORIA-net on Sport SciencesNORIA-net on Registries, og Joint Committee of the Medical Research Councils (NOS-M).

Programkomité

Består av representanter fra de finansierende organisasjonene: 

 • Erland Hjelmquist, Professor, University of Gothenburg, Sverige, leder
 • Jørgen Frøkiær, Professor, The Danish Council for Independent Research, medlem
 • Jarmo Wahlfors, Director Health Research Unit, Academy of Finland, medlem
 • Ása Guðrún Kristjánsdóttir, Senior Adviser, Rannís, Island, medlem
 • Berit Nygaard, Special Adviser, The Research Council of Norway, medlem
 • Peter Allebeck, Secretary General, Forte- Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, medlem 
 • Jan-Ingvar Jönsson, Professor, Secretary General of Medicine and Health at the Swedish Research Council, medlem 
 • Anne Hammarström, Professor, Nordisk ministerråd-representant, Umeå University, medlem

Utlysninger

Programmet vil omfatte en rekke aktiviteter som alle har til hensikt å bedre helse og velferd i de nordiske landene. Den første utlysningen omfattet nordiske forskningsprosjekter innenfor fordeling av helse og velferd og ble publisert i juni 2014. Mens to utlysninger innenfor henholdsvis 1) forskningsdrevet innovasjon og 2) oppbygging av fellesnordiske registre og databaser for forskningsformål ble utlyst senhøsten 2014.

Nettverk

I NordForsks LinkedIn-gruppe for utlysningen, Nordic research projects on the distribution of health and welfare, er det mulig å nettverke og finne samarbeidspartnere.

Foto:Christiaan Dirksen/norden.org