Arctic char; A species under threat and with great potentials in the age of climate change (NORDCHAR)

Arktisk røye er en truet art med et stort potensial i forhold til klimaendringene. NORDCHAR-prosjektet vil fokusere både på de trusler og muligheter som klimaendringene fører med seg, ved å bruke arktisk røye som en modellart for å overvåke endringer i de nordiske områdene skapt av klimaendringer.

Nye genetiske metoder og konvensjonelle metoder om artens livshistorie skal brukes for å gjennomføre modell-baserte analyser. Ledende forskere innenfor ferskvannsøkologi og genetikk deltar i nettverket. På denne måten kan nettverket skape merverdi i forhold til de tilgjengelige data om arktisk røye, i tillegg til å produsere nye data.

Resultatene av prosjektet skal brukes i arbeidet med å redusere effekten av klimaendringer på arktisk røye, blant annet innenfor politikkutforming for oppdrettsnæringen, for myndigheter, innenfor sportsfiske, bevaring av genetiske ressurser og naturvern. For å oppnå dette skal nettverket blant annet foreslå tiltak for bevaring av truede bestander og forvaltningsprogrammer både for oppdrettsnæringen og sportsfiskenæringen.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Sigurdur Gudjonsson, Institute of Freshwater Fisheries, Island

sigurdur.gudjonsson@veidimal.is

Finansieringsform
Tematisk program
Varighet
2011-2013