Arctic char; A species under threat and with great potentials in the age of climate change (NORDCHAR)

Arktisk røye er en truet art med et stort potensial i forhold til klimaendringene. NORDCHAR-prosjektet vil fokusere både på de trusler og muligheter som klimaendringene fører med seg, ved å bruke arktisk røye som en modellart for å overvåke endringer i de nordiske områdene skapt av klimaendringer.

Nye genetiske metoder og konvensjonelle metoder om artens livshistorie skal brukes for å gjennomføre modell-baserte analyser. Ledende forskere innenfor ferskvannsøkologi og genetikk deltar i nettverket. På denne måten kan nettverket skape merverdi i forhold til de tilgjengelige data om arktisk røye, i tillegg til å produsere nye data.

Resultatene av prosjektet skal brukes i arbeidet med å redusere effekten av klimaendringer på arktisk røye, blant annet innenfor politikkutforming for oppdrettsnæringen, for myndigheter, innenfor sportsfiske, bevaring av genetiske ressurser og naturvern. For å oppnå dette skal nettverket blant annet foreslå tiltak for bevaring av truede bestander og forvaltningsprogrammer både for oppdrettsnæringen og sportsfiskenæringen.

Fakta om prosjektet

Project number: 37280

Prosjektleder

Sigurdur Gudjonsson, Institute of Freshwater Fisheries, Island

Varighet
2011-2013