BIPE: Barents International Political Economy: Governance and Gender in Development

En bærekraftig utvikling i Barentsregionen krever tverrfaglig og internasjonal forskning. Samarbeid mellom nordiske forskere og nordiske institutter med russiske partnere er en sentral bestanddel i forskernettverket BIPE.

Nettverket fokuserer på samarbeidsaktiviteter for å studere og diskutere to hovedtema:

  1. Styring av utviklingen i Barentsregionen

Nettverket forsker på historiske, juridiske og politiske kontekster i regionen og utviklingen av den med sikte på å forstå kompleksiteten og dynamikken i en bærekraftig utvikling, herunder også barrierer mot utvikling.

Man vil også undersøke forholdet mellom styre, bærekraftig utvikling og de forskjellige oppfatningene av sikkerhet (økonomisk, miljømessig, menneskelig, nasjonal) som i dag spiller en politisk rolle i regionen.

  1. Kjønnsdelt utvikling i Barentsregionen

Mye av det økonomiske potensialet og utviklingen i Barentsregionen fokuserer på virksomhet som tradisjonelt er ansett som mannlige aktiviteter og yrker, som f.eks. bergverksdrift, transport, skogdrift og energiproduksjon. Målet er å sette søkelyset på konsekvensene av denne kjønnsdelte utviklingen og studere alternative måter å forstå økonomisk potensial og utvikling på, og hvilken rolle kjønn spiller i en bærekraftig utvikling.

Forskningsnettverket vil utarbeide en felles tverrfaglig publikasjon som vil drøfte lokal, regional og internasjonal politikk for utvikling og sikkerhet i Barentsregionen. Resultatene av samarbeidet vil bli presentert under en avsluttende BIPE-konferanse i Rovaniemi, Finland i 2012 .

Fakta om prosjektet

Project number: 26800

Prosjektleder

Monica Tennberg, University of Lapland – Lapin Yliopisto, Finland

Varighet
2010-2012