Fate of the Arctic spring bloom

Disko Bay på vestkysten av Grønland har vært et viktig sted for arktisk forskning siden 1906. Siden 1992 har man undersøkt den sesongmessige strukturen, suksesjonen og produksjonen i planktonkolonien på en 300 m dyp stasjon utenfor Qeqertarsuaq.

Disko Bay er et svært produktivt område og er svært viktig for nærings- og fritidsfiske og -jakt. Bukta ligger ved utløpet av Jakobshavn isbre, den mest produktive isbreen på den nordlige halvkule. Etter at de har løsnet, kommer isfjellene helt inn i bukta og driver først nordover med havstrømmene før de vender sørover og ender i Atlanterhavet.

Breisproduksjon og havis fra Disko Bay har betydelig innflytelse på igangsettingen av det produktive kretsløpet til planktonkolonien. Den arktiske oppblomstringen av planteplankton om våren er nøkkelhendelsen i økosystemer i havet på høye breddegrader, den bidrar med store deler av den årlige primærproduksjonen og er drivkraften bak den høye sekundærproduksjonen. Den utløses av at havisen sprekker samtidig som overflatesjiktet tilføres varmt og friskt vann, og det dannes dermed lag i vannsøylen.

Oppblomstringen er preget av en kort og tydelig veksttopp av kiselalger som tynner ut overflatesjiktet av nitrat og påfølgende sedimenter. Sedimentering av planteplankton fra den eufotiske sonen er den viktigste mekanismen i transport av organisk materiale til kolonier av bunnorganismer. Transporten skjer direkte som intakte celler eller indirekte som avføringskuler fra pelagiske beitedyr, aggregater og amorfe sedimenter. På veien mot havbunnen blir det organiske materialet omformet av pelagiske heterotrofer på en måte som påvirker materialets mengde og kvalitet som karbonkilde for koloniene av bunnorganismer.

Dette er det første avanserte kurset som arrangeres i Arktis for å undersøke og beskrive prosessene forbundet med våroppblomstringen. I løpet av dette kurset vil alle større prosesser bli kvantifisert av ulike grupper av studenter slik at alle studentgruppenes felles innsats vil gi mulighet til å demonstrere og kvantifisere de ulike rutene til organisk materiale knyttet til avslutningen av våroppblomstringen og overgangsfasen til en mer regenerert lagdelt situasjon om sommeren. Ved å hente inn nordiske og internasjonale gjesteforskere vil studentene få praktisk erfaring med arktisk biologisk oseanografi.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Torkel Gissel Nielsen, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Danmark

tgin@aqua.dtu.dk

Varighet
2011-2012