Helse- og medisinhistoriens agendaer, teorier og tilgangsmåter: en re-evaluering

Dette nettverket fokuserer på sentrale aspekter ved folkehelsens og medisinens historie. Det overordnede målet er å styrke kvaliteten på forskningen i helse- og medisinhistorie i de nordiske landene, slik at nordisk forskning på feltet kan konkurrere internasjonalt.

Nettverkets fem nøkkelbegreper er:

  • Medikalisering: I hvilken grad kan ”medikalisering” brukes til å beskrive vestlig medisins sosiale rolle etter ca 1850? Varierer begrepet i innhold og forklaringskraft etter omstendighetene?
  • Biopolitikk: Er ”biopolitikk” et meningsfylt begrep? På hvilke områder er det egnet og hvilken metodisk veiledning bidrar det med?
  • Helse-statsborgerskap: Er ”helse-statsborgerskap” et fruktbart analyseverktøy for å forstå utviklingen av individuelle og kollektive rettigheter og plikter på områdene folkehelse og medisinske tjenester? I hvilken grad får dette begrepet frem den samfunnsmessige sammenhengen mellom helse og medisinsk historie?
  • Styringsmentalitet: Hva er forholdet mellom styringsmentalitet (”governmentality”) og begrepene som nettopp er nevnt? Hvilke teoretiske og metodiske verktøy muliggjør en forståelse av ”ustyrlighet” – motstanden mot å bli styrt av vitenskap og politikk?
  • Historisering: Hvordan kan medisin og helse ”historiseres”? Hva er fordelene ved en systematisk historisering av sykdommer, laboratorieresultater, medisinsk teknologi? Hvilke problemer presenterer en slik teoretisk og metodisk tilnærming?
Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Astri Andresen, Universitetet i Bergen, Norge

astri.andresen@ahkr.uib.no

Varighet
2008-2011