Interculturalism and Diversities: Developing intercultural models and thinking in the Nordic countries (IDIN)

IDIN arbeider for å fremme nordisk forskningssamarbeid og utdanning på området interkulturell tenkning.

IDINs hovedmål er å analysere interkulturelle strategier i en nordisk kontekst, og å gjennomføre en komparativ studie for å undersøke mulighetene for å utvikle en ny modell og betydning vedrørende interkulturalisme i en nordisk kontekst.

Uttrykket “interkulturell”, knyttet til kommunikasjon, utdanning osv., definerer praksis som tar sikte på å etablere møte og kommunikasjon med den “andre”. Interkultur definerer mange prosjekter med forskjellig hensikt, kanskje ofte brukt ukritisk.

Dette begrepet angir generelt de strategiene som sikter mot å inkludere minoriteter som ikke lenger må være urelaterte eller fremmede for den politiske, sosiale, kulturelle og økonomiske hoveddelen av samfunnet. Videre peker begrepet mot resultater av inkludering som kommer fra løpende kommunikasjon mellom minoriteter og vertssamfunnet for å bidra til felles forståelse.

Disse strategiene innebærer stilltiende en grunnleggende sosial regel: aksept av dialog. Men den offentlige dialog og byggingen av en kommuniserende offentlig opinion krever gjensidig anerkjennelse. Nye interkulturelle strategier innebærer at det er nødvendig å finne en felles bakgrunn for reguleringer, rettigheter og plikter som aksepteres både av majoritetskulturen og de forskjellige minoritetskulturene, og som enkeltpersoner kan appellere til og respektere.

IDIN tar sikte på å utforske forbindelser mellom oppfatning av verdier, både religiøse og sekulære, rettigheter og plikter, både i de nordiske landene og i de forskjellige kulturelle gruppene. Hensikten er å finne en felles bakgrunn for regler, rettigheter og plikter.

Nettverkets bringer sammen pågående forskning på feltet i et tverrfaglig samarbeid mellom forskere i tre nordiske forskningssentre (Norge, Sverige og Danmark) så vel som europeiske forskningssentre.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Paola de Cuzzani, Universitetet i Bergen, Norge

paola.de.cuzzani@fof.uib.no

Varighet
2010-2013