Läranderum för inkludering och social rättvisa: Framgångshistorier om barn och elever med utländsk bakgrund på skolor i fyra nordiska länder

I projektet undersöks goda exempel på inkludering och social rättvisa i nordiska skolkulturer. Fokus ligger på hur förskolor och skolor möjliggör för barn och ungdomar som växer upp i flerkulturella miljöer att lyckas med sin utbildning och känna tillhörighet i samhället.

Studien har som intention att lyfta fram berättelser från barn och elever, lärare och rektorer samt föräldrar som belyser framgångsrika modeller. Förhoppningen är att resultaten kan bidra till strategier och riktlinjer för undervisnings- och skolreformer samt utbildningspolitik. I projektet utgår forskarna utifrån tvärvetenskapliga perspektiv och en kombination av olika metoder. Projektet har därmed möjligheter att skapa en bred och innovativ kunskapsbas kring implementeringen av social rättvisa i olika typer av nordiska skolsammanhang. Det kan även bilda utgångspunkt för internationella komparativa studier vad gäller inkludering i utbildningssammanhang.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Hanna Ragnarsdóttir, University of Iceland
hannar@hi.is

Varighet
2013-2015

Deltakende land

Finland, Island, Norge og Sverige