Modelling Patterns and Dynamics of Species Occurrence; a Nordic research training course

Tilstedeværelse eller fravær av en art i landskapssenheter er et grunnleggende begrep som er mye brukt innen økologien, f.eks. i studier av utbredelse og distribusjon av arter, epidemiologi, habitatmodellering, sannsynlighetsfunksjoner for ressursvalg, metapopulasjonsdynamikk, biodiversitet og miljøovervåkning.

Et viktig prøvetakingsproblem er at en art kanskje ikke alltid blir påvist når den er til stede i en landskapsenhet. Dette vil resultere i "falske fravær" som gjør at parameterestimatene blir skjeve dersom det ikke gjøres rede for, og som kan føre til villedende resultater og konklusjoner.

Dette arbeidsseminaret vil dekke mange av de nyeste metodene for modellering av mønstre og dynamikk for forekomsten av arter i et landskap, samtidig som det vil gjøre rede for mangelfull påvisning av arter. Deltakerne vil få en innføring i tilgjengelig programvare gjennom eksemplene de arbeider med, og det vil bli lagt særlig vekt på aspekter ved utforming av studier.

Seminaret vil bli holdt på Finse Alpine Forskningssenter 12.-17. september. Mer informasjon: http://www.finse.uio.no/events

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Torbjørn Ergon, Universitetet i Oslo, Norge

torbjorn.ergon@bio.uio.no

Varighet
2010