NCoE NordWel: The Nordic Welfare State - historical foundations and future challenges

NCoE The Nordic Welfare State – Historical Foundations and Future Challenges (NordWel) er et tverrfarlig internasjonalt forskernettverk bestående av åtte partnere fra nordiske universiteter. NordWel studerer den nordiske velferdsstaten - et kjennemerke for de nordiske landene som får mye internasjonal oppmerksomhet.

Velferdsstaten beskriver de sosiale systemene, sikkerhet, service, og de normative verdisystemene vi har i de fem nordiske landene Danmark, Finland, Island, Norge and Sverige.

Det har i de siste tiårene blitt klart at den nordiske velferdsstaten er under press. På den ene siden kan man si at velferdsstaten består av gamle nasjonale institusjoner som står i fare for å forsvinne som et resultat av global konkurranse. På den annen side kan velferdsstaten fungere som en bærekraftig modell for å imøtekomme nettopp slike nye utfordringer. Velferdsstaten kan sees som et knippe etiske prinsipper og sosial nytenkning som kan benyttes ikke bare på nasjonalt nivå, men også i forhold til europeisk integrasjon og global styring.

NCoE NordWel tar denne diskusjonen videre. Senteret skal studere hvordan ulike historiske tidsperioder, mentalitet, tradisjoner, verdier og praksis er til stede i de formelle og uformelle reglene og normene i de nordiske velferdsstatene.

Hvordan påvirker disse historiske erfaringene vår oppfatning og behandling av utfordringer på den politiske, økonomiske og kulturelle arena i dag?