Nettverk for synkrotron- og nøytroninfrastruktur

Nettverket skal fremme bruk av synkrotron- og nøytroninfrastruktur i forskning.

Nettverket er finansiert med 500.000 NOK over to år, 2015 – 2016. Ansvarlige for nettverket er MAX-IV gjennom direktør for Life Science, Tomas Lundqvist, og Center for neutron scattering ved Uppsala Universitetet gjennom Professor Adrian Rennie, med assosierte forskere Maja Hellsing og Martin Sahlberg.

Investeringer i forskningsinfrastruktur er betydelige på nasjonalt, nordisk og europeisk nivå, blant annet gjennom ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures). En av de større satsingene i Sverige, Danmark og Norge er på synkrotroninfrastruktur gjennom European Spallation Source (ESS).  For å styrke synkrotron- og nøytronnettverkene blir det etablert et nettverk med gjensidig kunnskapsoverføring og etablering av best practices i bruk av forskningsinfrastruktur.

Viktige målsetninger for nettverket er mobilisering av nye forskningsmiljøer til å ta i bruk synkrotron- og/eller nøytroninfrastruktur i forskningen, introduksjon og opptrening av yngre forskere i bruk av avansert infrastruktur, sterkere tilknytning til europeiske forskningsmiljøer og promotering av nordisk forskning som bruker synkrotron- og nøytroninfrastruktur. 

Nettverket er avsluttet, men fortsetter under Network for Young Nordic Neutron Scatterers (NYNNeS) under Nordisk program for nøytronforskning