Nordic Cilia and Centrosome Network

Cilia er mikrotubuli (MT)-baserte hårlignende organeller som spiller viktige roller i cellemotilitet og sensorisk signalering. De er til stede på overflaten av nesten alle eukaryotiske celler, inkludert de fleste cellene i menneskekroppen. Motile (9+2) cilia har lenge vært erkjent for sin rolle for menneskets helse og utvikling, mens primære (9+0) cilia inntil nylig var ansett som rudimentære organeller av liten funksjonell betydning.

Det er nå klart at de primære cilia er signaleringsinnretninger av vesentlig betydning som regulerer et stort spekter av celle- og utviklingsprosesser i kroppen, inkludert cellemigrasjon, differensiering og dannelsen av vevsmønstre. Derfor kan mutasjoner som berører primære cilias oppbygging eller funksjon føre til en rekke sykdommer og utviklingsdefekter, samlet kjent som “ciliopatier”.

Antall forskergrupper som arbeider med dette feltet øker. Selv om feltet har gjort betydelige fremskritt de siste årene, gjenstår fortsatt flere viktige spørsmål. For eksempel mangler det egnede redskaper og legemidler for effektiv diagnostisering og behandling av ciliopatier.

I de nordiske landene arbeider flere aboratorier med cilia og centrosomer, og disse gruppene har gitt viktige bidrag til feltet i årenes løp. Det er imidlertid få offisielle samarbeidsprosjekter og forskerutveksling mellom gruppene i de ulike landene, og de mangler en felles identitet.

Hovedformålet for dette nettverket er å:

  • styrke samarbeidet mellom nordiske cilia- og centrosomlaboratorier, herunder samarbeid mellom grunnforskere og kliniske forskere (inkludert humangenetikere)
  • forbedre utdanningen og opplæringen av studenter innenfor feltet cilia- og centrosombiologi
  • generere en offisiell plattform for å fremme cilia-/centrosomforskning i de nordiske landene. Denne plattformen vil også tjene som en kjerne for et fremtidig nettverk av europeiske cilia- og centrosomgrupper
Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Lotte Pedersen, Københavns Universitet, Danmark

lbpedersen@bio.ku.dk

Varighet
2010-2013