Nordic Earthquake Researcher Network (Nordquake)

Dette forskernettverket vil bidra til å styrke kvaliteten på jordskjelvforskningen og forskerutdanningen i de nordiske og baltiske landene.

Jordskjelvovervåkning foretas i dag i alle de nordiske og baltiske landene. Den tekniske utviklingen innen jordskjelvovervåking har de siste årene utviklet seg til et system av sanntids dataoverføring via Internett. Disse dataene er en nøkkelkomponent i både jordskjelvforskning og forskerutdanning ved mange nordiske og baltiske forskningsinstitusjoner.

Samarbeid, nettverk og felles bruk av forskningsinfrastruktur er nødvendig for å forene og utvikle den kompetansen og erfaringen som finnes i de nordiske og baltiske landene. Risikoen for jordskjelv er relevant i de nordiske og baltiske landene for infrastruktur som kjernekraftverk, hydrokarbonindustri og lagring av kjernefysisk avfall. Forståelse av jordskjelvrisikoen i resten av verden er også av stor betydning for offentligheten og næringslivet i Norden.

Jordskjelvrisiko er et sentralt tema for NordQuake. Nyere jordskjelv, for eksempel i Kaliningrad i september 2004 og i Sverige i desember 2008, viser tydelig at jordskjelv ikke er bundet av nasjonale grenser, og at offentligheten vil ha enorm nytte av en felles bruk av den nordiske infrastrukturen på dette feltet. Jordskjelvet i Kaliningrad var en bemerkelsesverdig manifestasjon av seismisitet i et område som historisk sett har vært seismologisk blottet for enhver seismisitet gjennom århundrer. Det største skjelvet kunne kjennes i alle landene rundt Østersjøen.

Dette forskernettverket vil være tilknyttet prosjektet NEAR – Network of European Research Infrastructures for Earthquake Risk Assessment and Mitigation, etablert av Europakommisjonen, og utgjøre et forum for jordskjelvforskning i forbindelse med prøvestansavtalen, en FN-traktat som er ratifisert av alle landene i Norden.

Jordskjelvteknikk er en økende bransje i de nordiske og baltiske landene, og NordQuake vil skaffe informasjon om bransjen og jobbmuligheter for studentene i nettverket. Dette forskernettverket har som mål å utvide forskernes perspektiv innen jordskjelvforskning, å presentere dem for nye vitenskapelige problemer og gi dem verktøyet og nettverket til å løse disse.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Peter Voss, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS, Danmark

pv@geus.dk

Varighet
2011-2014