Nordic International Migration and Ethnic Relations Network (NMR)

Dette nettverket arbeider innenfor nordisk internasjonal migrasjon og etniske relasjoner, for å tilby en bred kunnskapsbase innenfor dette feltet til akademikere, politikere og forskere.

Situasjonen i de nordiske landene varierer med hensyn til antall migranter, opprinnelsesland, oppholdstid, integrasjonspolitikk og offentlige holdninger. Men et felles nordisk grunnlag og noen demografiske og historiske forskjeller gjør at forskningssamarbeid på dette feltet kan gi nye og interessante perspektiver.

Den økende migrasjonen vi ser i dag skyldes årsaker både utenfor og i de nordiske landene og Europa. Men resultatet vil påvirke disse samfunnene i stor grad i nær fremtid, blant annet gjennom en rekke utfordringer når det gjelder politikk og akademisk forskning.

Tverrfaglighet og et internasjonalt fokus er avgjørende for å møte disse utfordringene. NMR bidrar til dette, og samler forskere fra en rekke disipliner innenfor samfunnsvitenskap, økonomi og humaniora.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Ulf Hedetoft, Københavns universtitet, Danmark

hedetoft@hum.ku.dk

Varighet
2009-2011