Nordic Network for Baltic Sea Remote Sensing (NordBaltRemS)

NordBaltRemS-nettverket vil fungere som en paraply-forskerskole for master- og doktorgradsstudenter og unge forskere innen marin fjernmåling, og som et diskusjonsforum for forskere og andre eksperter på området.

Med de økende kravene fra EUs rammedirektiv for vann, står overvåking av kystområdene i fokus for både forskningen og de relaterte næringene. Fjernmåling er av spesiell interesse, ettersom det kan tas prøver av store arealer samtidig, over landegrensene og automatisk.

Østersjøen er svært forurenset og er spesielt sårbar for miljøendringer. Problemstillinger som er særlig viktige i Østersjøen er overvåking av skadelige algeoppblomstringer, snø og is, som er nødvendig for at det skal være trygt å ferdes på isen. Fjernmåling av Østersjøen er en utfordring, ettersom den er svært uensartet, inneholder store mengder humusstoffer og ofte har en lav solvinkel. Imidlertid har det vist seg at med egne og lokalt kalibrerte algoritmer kan dataene fra fjernmåling brukes til overvåking. Dette krever godt utdannede forskere og tett samarbeid mellom alle landene rundt Østersjøen.

I alle Østersjø-landene forskes det på fjernmåling, i noen tilfeller av verdensledende forskningsgrupper. Imidlertid er de fleste gruppene relativt små og det er ikke praktisk mulig å arrangere kurs på hvert enkelt universitet.

Nettverkets mål er:

  1. å forbedre fjernmåling av Østersjøen ved å utveksle kompetanse, for eksempel i arbeidsgrupper der vitenskapelige resultater og anvendelse kan diskuteres
  2. å arrangere praktiske og teoretiske kurs i alle fag som er relevante for forskning på fjernmåling i Østersjøen
  3. å tilrettelegge for utvekslingsbesøk som gir studentene mulighet til å arbeide ved ett av partnerinstituttene i en kort periode og bruke spesialutstyr eller lære spesialiserte metoder
  4. å forsterke samarbeidet i Norden og Baltikum, blant annet mellom forskere, brukere (for eksempel statlige institusjoner) og leverandører (små/mellomstore bedrifter). I tillegg til at det øker de teoretiske kunnskapene og yrkeserfaringen vil dette også utvide perspektivet for de berørte samarbeidspartnerne
Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Susanne Kratzer, Stockholms universitet, Sverige

Suse@ecology.su.se

Finansieringsform
Forskernettverk
Varighet
2011-2014