Nordic Network for Digital Visuality (NNDV)

Målet med dette nettverket er å styrke feltet digital visualitet ved å etablere et fremragende forskernettverk innen samfunnsvitenskap.

Digital visualitet viser til produksjon og forbruk av uttrykk i digitale medier av individet og samfunnet gjennom visuelle og audiovisuelle grensesnitt (bilder, foto, video, TV osv.).

Et økende antall nordiske forskere følger med på rollen til digital formidling og multimodalitet i samtidens sosiale liv, allestedsnærværelsen til visuelle opptaksenheter og sammenfallet mellom databaserte og mobile plattformer for kommunikasjon og samhandling. Disse forskningsinteressene har sitt opphav i en rekke fagområder, deriblant antropologi (f.eks. digital antropologi, visuell antropologi), medievitenskap (f.eks. analyse av visuelle medier og virkningen av Internett), sosiologi (f.eks. visuell sosiologi) og informasjons- og kommunikasjonsteknologi (f.eks. samhandling menneske–maskin, medieteknologi). Museumsforskere og arkivarer dokumenterer og analyserer også visualitet i fortidens og nåtidens kulturer, mens fagfolk (bl.a. fotografer, filmskapere og kunstnere) utforsker ulike former for visuelle uttrykk i digitale medier.

Dette nettverket samler nordiske forskere og doktorgradsstudenter i samfunnsvitenskap, med fokus på de komplementære aspektene ved digital visualitet:

  1. Visualitet og digitale medier slik de møtes i hverdagen: moderne sosial praksis der digitaliserte visuelle medier er integrert, sosiale sammenhenger som ramme for visuelle uttrykk i digitale medier, multimodal kommunikasjon og samhandling i forhold til det tidligere og det nåværende sosiale livet.
  2. Visuelle og multimodale forskningsmetoder: metodiske og epistemologiske refleksjoner over visuelle og multisensoriske metoder for vitenskapelige undersøkelser, problematiserende visualitet, spesielt i forhold til andre sanser, empiriske og sensoriskbaserte forskningsmodeller for å skape nye former for kunnskapsproduksjon og presentasjon.
  3. Digitalt mangfold: komparative studier av digital visualitet i ulike sosiale og kulturelle sammenhenger, global fordeling og lagdeling av digitale medier, sosiale, kulturelle og politiske aspekter av digitale skiller mellom og innen samfunn.
Fakta om prosjektet

Project number: 46221

Prosjektleder

Karin Becker, Stockholms universitet, Sverige

Varighet
2011-2014