Nordic Network for Digital Visuality (NNDV)

Målet med dette nettverket er å styrke feltet digital visualitet ved å etablere et fremragende forskernettverk innen samfunnsvitenskap.

Digital visualitet viser til produksjon og forbruk av uttrykk i digitale medier av individet og samfunnet gjennom visuelle og audiovisuelle grensesnitt (bilder, foto, video, TV osv.).

Et økende antall nordiske forskere følger med på rollen til digital formidling og multimodalitet i samtidens sosiale liv, allestedsnærværelsen til visuelle opptaksenheter og sammenfallet mellom databaserte og mobile plattformer for kommunikasjon og samhandling. Disse forskningsinteressene har sitt opphav i en rekke fagområder, deriblant antropologi (f.eks. digital antropologi, visuell antropologi), medievitenskap (f.eks. analyse av visuelle medier og virkningen av Internett), sosiologi (f.eks. visuell sosiologi) og informasjons- og kommunikasjonsteknologi (f.eks. samhandling menneske–maskin, medieteknologi). Museumsforskere og arkivarer dokumenterer og analyserer også visualitet i fortidens og nåtidens kulturer, mens fagfolk (bl.a. fotografer, filmskapere og kunstnere) utforsker ulike former for visuelle uttrykk i digitale medier.

Dette nettverket samler nordiske forskere og doktorgradsstudenter i samfunnsvitenskap, med fokus på de komplementære aspektene ved digital visualitet:

  1. Visualitet og digitale medier slik de møtes i hverdagen: moderne sosial praksis der digitaliserte visuelle medier er integrert, sosiale sammenhenger som ramme for visuelle uttrykk i digitale medier, multimodal kommunikasjon og samhandling i forhold til det tidligere og det nåværende sosiale livet.
  2. Visuelle og multimodale forskningsmetoder: metodiske og epistemologiske refleksjoner over visuelle og multisensoriske metoder for vitenskapelige undersøkelser, problematiserende visualitet, spesielt i forhold til andre sanser, empiriske og sensoriskbaserte forskningsmodeller for å skape nye former for kunnskapsproduksjon og presentasjon.
  3. Digitalt mangfold: komparative studier av digital visualitet i ulike sosiale og kulturelle sammenhenger, global fordeling og lagdeling av digitale medier, sosiale, kulturelle og politiske aspekter av digitale skiller mellom og innen samfunn.
Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Karin Becker, Stockholms universitet, Sverige

becker@jmk.su.se

Finansieringsform
Forskernettverk
Varighet
2011-2014