Nordic Network for Evolutionary Conservation Biology

Dette nettverket vil skape synergier mellom nordiske og baltiske grupper med ulik ekspertise, og styrke deres internasjonale stilling innenfor feltet evolusjonær bevaringsbiologi.

Evolusjonær bevaringsbiologi søker å forstå de evolusjonære dimensjonene ved menneskeskapte miljøendringer. Ettersom menneskeskapte endringer i økosystemer er stadig økende, ser vi et stort behov for å forstå de økologiske og evolusjonære konsekvensene for populasjoner så vel som potensialet for evolusjonær respons.

De menneskeskapte endringene i naturlige habitater påvirker de abiotiske miljøene direkte, men også biotiske interaksjoner, på grunn av endringer i artenes utbredelse og tallrikhet. Vi vet imidlertid lite om samhandlingen mellom ulike typer stressfaktorer på enkeltindividers fysiologi, populasjoners tilpasningsevne, og hvordan disse enten kan legge til rette for eller motvirke tilpasning til klimaendringer.

Dette nettverket samler studenter og forskere som arbeider med temaer relatert til evolusjonær bevaringsbiologi, økologi, genetikk, evolusjon, fysiologi og dyreavl. Nettverket organiserer PhD-kurs, og nettverksdeltakere i de ulike gruppene vil ha mulighet til å besøke andre grupper i nettverket for å lære om ulike tilnærminger og for å benytte utstyr som ikke er tilgjengelig i deres egne grupper.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Voker Loeschcke, Aarhus Universitet, Danmark

volker.loeschcke@biology.au.dk

Varighet
2008-2011