Nordic Network for Research Cooperation on Unaccompanied Refugee Minors (NordURM)

NordURM vil arbeide for å forene samarbeidet om forskning og forskerutdanning på et nordisk nivå samt å utforme komparative forskningsprosjekter om enslige mindreårige flyktninger i Norden.

De siste årene har antallet enslige mindreårige asylsøkere i Norden økt. Dette har ført til et presserende behov for mer forskningsbasert kunnskap om mottak og bosetting av denne gruppen.

I de nordiske landene er forskning på enslige mindreårige flyktninger et nokså nytt forskningsfelt. Foreløpig består det meste av forskningen av mindre prosjekter, ofte utført av enkeltforskere eller doktorgradsstudenter. Den siste tiden er det imidlertid igangsatt noen få større forskningsprosjekter.

Enslige mindreårige flyktninger utgjør en uensartet gruppe, ikke bare i form av alder, kjønn, etnisitet, men også i tidligere erfaringer, nåværende livssituasjon og fremtidsutsikter. Følgelig krever forskning på enslige mindreårige flyktninger en tverrfaglig tilnærming. Som et resultat av dette er forskning på enslige mindreårige flyktninger ikke bare et nytt forskningsområde i Norden, det er også spredt over mange ulike vitenskapsgrener og fagområder.

Det faktum at det er mange enkeltforskere og få forskningsgrupper øker behovet for samordning og samarbeid i både forskning og forskerutdanning. Dessuten er det et reelt behov for samarbeid knyttet til utviklingen av komparative forskningsprosjekter mellom ulike nordiske land.

En forening av nordisk forskning om mottak og bosetting av enslige mindreårige flyktninger i de respektive landene vil fremme forståelsen av enslige mindreåriges mangfoldige og sammensatte behov. Forestillingen om det kompetente barn og en barnesentrert, deltakende forskningsmetode vil være en forutsetning i de komparative nordiske forskningsprosjektene. Både velferdsstatenes reaksjon på enslige barns behov for hjelp og barnas egne erfaringer og perspektiver på hjelpen og tjenestene som ytes, vil være i fokus i fremtidige komparative forskningsprosjekter.

Les mer på prosjektets webside!

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Lutine de Wal Pastoor, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS, Norge

lutine.pastoor@nkvts.unirand.no

Varighet
2011-2014