Nordic Research Network on Marketisation in Eldercare

Dette nettverket samler nordiske forskere for å undersøke de markedsdrevne styringsprinsippene i eldreomsorg, særlig opprinnelsen til og betydningen av private omsorgstjenester etter lønnsomhetsprinsippet som har oppstått i ulik grad i de nordiske landene.

Deltakerne i forskernettverket arbeider innenfor en rekke fagområder, blant annet sosialt arbeid, sosialpolitikk, statsvitenskap, sosiologi, økonomi og bedriftsøkonomi. Nettverket ønsker å samle disse forskerne i et rammeverk for samarbeidsstudier og støtte hver enkelt forsker, spesielt doktorgradsstudenter og andre yngre forskere.

Nettverket forventer at systematisk sammenligning mellom de nordiske landene vil gi viktig innsikt, og dette er en avgjørende del av nettverkets samarbeid. For å sette utviklingen i de nordiske landene inn i en internasjonal sammenheng vil også fremtredende angelsaksiske forskere, med mye lengre erfaring med markedsstyring og aktører som driver eldreomsorg etter lønnsomhetsprinsippet, delta i nettverkets aktiviteter.

Aktivitetene i nettverket omfatter regelmessige nettverksmøter, og deltakerne vil også presentere studiene sine for et bredere publikum på større åpne seminarer i forbindelse med noen av nettverksmøtene. Nettverket vil utarbeide et nettsted og bygge opp en e-database av strategidokumenter, statistikk, forretningsrapporter osv. samt publisert forskning. Dette vil fungere som en ressurs for nordiske studenter og forskere - innenfor og utenfor nettverket – som ønsker å studere trender i markedsretting og privatisering av eldreomsorg (og andre tjenester). Lukkede nettsider vil fungere som et nyhetsbrev og diskusjonsforum for nettverkets medlemmer og vil gjøre det lettere for nettverkets forskere å holde kontakt med hverandre mellom møtene.

Det overordnede målet med nettverket er å styrke den nordiske forskningen på dagens markedsretting av eldreomsorgstjenester, særlig for å hjelpe unge forskere og stimulere til komparativ forskning.

Forventede resultater er blant annet en økning i volumet av og kvaliteten på forskningen på markedsretting – som i dag er et ufullstendig felt som det forskes altfor lite på, av sentral interesse for den nordiske velferdsmodellen.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Marta Szebehely, Stockholms universitet, Sverige

marta.szebehely@socarb.su.se

Varighet
2011-2014