Nordic Network for the Study of the Dialogic Communication of Research

Forholdet forskning/samfunn i moderne samfunn har gjennomgått noe som kan kalles en ”dialogisk vending”, ved at forskere ved universiteter og andre forskningsinstitusjoner blir bedt om å produsere sosialt relevant kunnskap og fremme sosial nyskapning i dialog med ulike sosiale aktører og deres perspektiver.

Nettverket tar utgangspunkt i erkjennelsen av at denne dialogiske vendingen er sentral i en ny form for vitenskapelig styresett som innebærer en omstrukturering, og tilsynelatende demokratisering, av forholdet mellom forskere, ekspertise og offentligheten. Den dialogiske vendingen gjør seg gjeldende i retningslinjer for forskningsformidling internasjonalt, også i de nordiske landene. Dette har ført til at en rekke praktiske tiltak med mål om å fremme dialogbasert forskningskommunikasjon er satt i gang.

Til tross for spredningen av praktiske initiativer, kan fagfeltet dialogisk forskningskommunikasjon fremdeles karakteriseres som et fragmentert forskningsområde. Dette nettverket samler 32 deltakere fra sju ulike nordiske universiteter for å samarbeide om å utvikle fagfeltet.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Louise Phillips, Roskilde Universitet, Danmark

louisep@ruc.dk

Varighet
2008-2011