Nordic Research Network for Biocontrol and Pollination (BICOPOLL-NET)

BICOPOL-NET har som mål å etablere en systematisk, kontinuerlig, felles forskerutdanning innenfor området biologisk bekjempelse og bestøvning, og å forene denne forskningen som et grunnlag for felles europeiske eller internasjonale prosjekter.

Nordisk samarbeid på området biologisk bekjempelse av skadedyr og plantesykdommer har gitt fremragende resultater. Dette har bidratt til at de nordiske landene har en ledende internasjonal posisjon på dette forskningsområdet. Denne aktiviteten er imidlertid blitt redusert i løpet av det siste tiåret, og for tiden finnes det lite, om noe, samarbeid om prosjektarbeid eller nordisk forskerutdanning på dette området.

Innenfor det stadig viktigere området bestøvere, har det så langt ikke vært mye nordisk samarbeid på akademisk nivå, unntatt gjennom det nylig opprettede BeeNOVA-nettverket.

En urovekkende reduksjon av naturlige og kontrollerte bestøvere som også er tydelig i Norden, krever intensivert forskning og forskerutdanning, slik at bestøvningen kan sikres og gi en bærekraftig fremtid for nordisk jordbruk, hagebruk og landskap, herunder naturlige bæravlinger og mangfold i floraen.

Nyere forskning i de nordiske og baltiske landene har vist at betydelige gjennombrudd kan oppnås gjennom en nyskapende blanding av fagområder: en kombinasjon av kompetanse på kjerneområdene hagebruk, biavl/entomologi og plantepatologi medførte en banebrytende utvikling av insektvektorteknologien. Dette er en svært nyskapende metode for å løse noen av de vanskeligste sykdoms- og skadedyrproblemene i bær- og fruktproduksjon.

Dette forskernettverkets viktigste hypotese er at bær- og fruktproduksjon lider tungt under mangelen på effektive verktøy for bekjempelse av sykdommer og skadedyr samt utilstrekkelig insektbestøvning til tider, og at disse begrensningene kan overvinnes gjennom utvikling av mer målrettede og presise verktøy for biologisk bekjempelse og bestøvning ved hjelp av honningbier, humler og solitære bier. I tillegg til å bekjempe skadedyr og sykdommer sikrer insektvektorsystemet også tilstrekkelig bestøvning av målavlingen og omkringliggende vegetasjon og gir en unik dobbel fordel for produsenten og samfunnet.

Fakta om prosjektet

Project number: 45941

Prosjektleder

Heikki Hokkanen, Helsingfors universitet, Finland

Varighet
2011-2014