Nordisk forskernettverk i journalistikkstudier

De teknologiske og økonomiske endringene i mediebransjen representerer store utfordringer også for det nordiske mediesystemet og journalistikken som samfunnsinstitusjon. Den frie markedsøkonomiens økende dominans sammen med mediekonsentrasjon og internasjonalt samarbeid på tvers av mediene er sentrale elementer.

Disse forandringene skjer parallelt med dramatiske forandringer knyttet til digitalisering, konvergens og fremveksten av Internett og publiseringsplattformer. Gratis aviser, nye sosiale medier og nye former for interaktivitet har ført til nye medievaner og idéer om journalistikk og samfunnsengasjement.

På en svært direkte måte berører denne utviklingen områder som redaktøransvar, etiske spørsmål, yrkesroller og kildeforbindelser. Den setter også spørsmålstegn ved de tradisjonelle idéene om journalistikkens funksjoner og samfunnets nyhetsmedier. Denne utviklingen gir en rekke utfordring for studier av journalistikk og kommunikasjonsforskning, særlig fordi den nye situasjonen også berører viktige spørsmål for demokratiet.

Komparativ forskning og samordnet forskningsarbeid er viktig for å kunne gripe disse problemstillingene av, men nordisk forskning på journalistikk og nyhetskulturer mangler komparative studier på tvers av landegrensene. Mesteparten av forskningen er fremdeles basert på nasjonale mediesystemer og erfaringer.

Dette vil det nordiske forskningsnettverket i journalistikkstudier bidra til å endre. Nettverket ser et økt behov for kontakt og samarbeid mellom seniorforskere, postdocs og doktorgradsstudenter. Nettverket vil etablere et slikt forum, særlig for å utvikle kontakten mellom seniorforskere og yngre forskere og for å dekke et behov for forskeropplæring for doktorstudenter.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Sigurd Allern, Stockholms universitet, Sverige

sigurd.allern@media.uio.no

Varighet
2009-2012