Nordic Research Network on Learning Across Contexts (NordLAC)

Dette nettverkssamarbeidet samler forskere med et felles ønske om å se utover forskningen og inn i én bestemt læringskontekst.

Forskning på læring på tvers av kontekster i Norden er av økende interesse, men samtidig ufullstendig. Dette nettverket vil bidra til å stimulere forsknings- og opplæringstiltak på tvers av deltakergruppene, og til å samle ulike begrepsmessige og metodiske tilnærminger for å forene et nordisk forskningsmiljø om sammenhengen mellom kunnskapsproduksjon og læring på ulike steder og i ulike kontekster der barn og unge deltar.

En rekke innflytelsesrike studier fra ulike fagområder i løpet av de siste tiårene har bidratt til en økt interesse for læring på tvers av kontekster. Et sentralt spørsmål er: "Hva er spesielt for kontekster som letter læringsprosesser?"

Blant annet den økende rollen som mobilitet spiller tas med i betraktningen her, på grunn av bruk av digitale medier. Forflytning og romlighet vil vurderes, siden de er knyttet til forskningen på lesekyndighet. Økt mobilitet for læringskontekster utfordrer sentrale spørsmål når det gjelder tid og skala samt ideen om romlighet online og offline.

Bak mange av disse forestillingene om kontekst, tid, skala, romlighet, mennesker, ting og nettverk ligger ytterligere antakelser om sammenhengen mellom individ og samfunn og utdanningens rolle i det 21. århundret.

Fakta om prosjektet

Project number: 43381

Prosjektleder

Ola Erstad, Universitetet i Oslo, Norge

Varighet
2011-2014