Nordnet - Transnational Tendencies and Nordic School Development

Hvordan takler de nordiske landene utfordringene fra internasjonale trender i utdanningspolitikken? Er det i ferd med å utvikles en nordisk, demokratisk tilnærmingsmåte? Dette nettverket undersøker de didaktisk-pedagogiske endringene i skoleverket, inkludert endringer i forholdet mellom studenter, lærere, skoleledere og foreldre.

Mange stiller spørsmål ved den nordiske velferdsmodellens fremtidsutsikter i en tid med internasjonalisering og globalisering. Hvordan er så situasjonen i utdanningssystemet, et av velferdsstatens sentrale områder? Blir det nasjonale mangfoldet overskygget av internasjonale trender i utdanningspolitikken (PISA, OECD-anbefalinger, Bologna-prosessen osv.), eller vokser det frem en ny nordisk tilnærming til utdanning?

Utdanningsforskning må skape synergi mellom eksisterende forskning på utviklingen av nordisk nasjonal utdanning i forhold til transnasjonale trender. Det er et behov for systematisk sammenlikning med fokus på praksisen i skolene, sammenlikninger som ikke bare fokuserer på de politiske nivåene, men på endringer i det daglige arbeidet på skolene. Det er også viktig å bidra til å bygge bro over de tradisjonelle nordiske/nasjonale grensene og grensene mellom førskole, grunnskole, videregående skole og voksenopplæring.

Målet for dette nettverket er å utforske disse områdene ved å samle grupper av nordiske utdanningsforskere dom tar for seg skoleutviklingen i forhold til de nye formene for utdanningsregime (NPM, tester/rangering, ansvar) som hele regionen opplever. Nettverket utforsker likheter og forskjeller mellom de nordiske landene og sammenlikner utviklingen i de nordiske landene med globale trender. Nettverket studerer hvordan internasjonale trender “oversettes”, tolkes, styres og håndteres i praksis i undervisningen, helt fra barnehage- til universitetsnivå, og tar for seg følgene for studenter, lærere og skoleledelse. Spesiell oppmerksomhet rettes mot spørsmålet om demokrati.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Lejf Moos, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Aarhus Universitet, Danmark

moos@dpu.dk

Varighet
2009-2011