NORIA-net The Nordic Research Infrastructure Network (NRIN)

NORIA-nettet NRIN skal identifisere hvilke hinder som finnes på et strukturelt og organisatorisk nivå for utviklingen av et nordisk samarbeid om forskningsinfrastruktur, og foreslå tiltak for å overkomme slike problemer.

Forskningsinfrastruktur er et av de viktigste forskningspolitiske områdene i dag, både innenfor EU og på nasjonalt nivå. I mange land, også i de nordiske landene, har man startet initiativer for å utforme langsiktige strategier (såkalte veikart) for etablering av forskningsinfrastruktur.

Kostnadene forbundet med forskningsinfrastruktur er økende, noe som reflekteres i et behov for å prioritere sine investeringer på feltet. I tillegg har økt internasjonalt samarbeid - spesielt gjennom ESFRI - vektlagt behovet for nasjonale strategier der man vurderer rent nasjonale investeringer og hvordan disse kobles til det som foregår på det internasjonale nivå.

Den internasjonale dimensjonen, og da spesielt ESFRIs veikart, er mye i fokus innenfor dette området. Det gjøres imidlertid ingen felles innsats for å integrere den nordiske dimensjonen i den strategiske politikken på nasjonalt nivå. En slik mangel på samordning kan føre til at timing og prioritering av infrastrukturinvesteringer ikke er godt nok koordinert mellom de nordiske landene. Dette kan potensielt begrense muligheten til å skape synergier på områder der de nordiske forskningsmiljøene har unike styrkeområder og muligheter. En høy grad av koordinering på politikkområdet innenfor forskningsinfrastruktur er dessuten avgjørende dersom de nordiske landene skal ha innvirkning på ESFRI-prosessen.

NORIA-nettet NRIN er et viktig verktøy for å utvide det nordiske samarbeidet innenfor forskningsinfrastruktur. Nettverket består av nasjonale aktører som tar del i beslutningsprosesser om etablering og finansiering av forskningsinfrastruktur, med sikte på å skape synergier mellom de nordiske landenes individuelle infrastrukturstrategier. På denne måten bidrar NORIA-nettet til å styrke det nordiske samarbeidet om forskningsinfrastruktur.

Prosjektet er avsluttet, rapporten finner du her

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Troels Tvedegaard Rasmussen, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Danmark

trra@fi.dk

Varighet
2009-2011