Norms and Narratives in the Nordic Nations (NoNa)

Sosiale, religiøse, kulturelle og rettslige normer har alltid vært de viktigste byggesteinene i alle samfunnsformer, fra kjernefamilien til overnasjonale institusjoner. Når man ser på den skiftende karakteren ved samfunn i alle de nordiske og baltiske landene, ser vi at disse byggesteinene blir tilpasset og omformet på en måte som vi ikke har sett i vår del av verden siden konstitusjonstiden.

Etter hvert som normene våre endres, endres også fortellingene våre. Både normer og fortellinger definerer grensene mellom medlemmene av samfunnet som deler en felles fortid, og de som ikke gjør det. Medlemmets identitet er i stor grad basert på historiene vi lever etter.

De nordiske identitetene er stadig gjenstand for denne kontinuerlige tilpasningen, og bildet av evangelisk-lutherske, konstitusjonelle monarkier med sterke velferdsstater ser ut til å blekne. Nå har sosiale strukturer blitt hypermobile med utviklingen av nye kommunikasjonsformer og medier.

Det er mange spørsmål som ikke er stilt eller besvart, og perspektiver om hvordan den kulturelle identiteten og minnet vårt appellerer til en ny fremvekst av religion generelt og islam spesielt. Derfor må studier av nasjonale fortellinger samt kollektive minner og identitet fokusere på de mange måtene som bildene av fortiden blir formidlet på og utvekslet mellom medlemmer av et fellesskap, og fremheve betydningen av å huske visse deler av fortiden, og kanskje enda viktigere, glemme og overse andre.

Dette samarbeidet kan sees som et tverrfaglig, helnordisk laboratorium for sosial, religiøs, juridisk og kulturell forskning. I et slikt laboratorium kan de figurative byggesteinene i form av normer og fortellinger eksperimenteres med og undersøkes, revurderes og omstruktureres på grunnlag av forskning og nytenkning.

Den nye grensesnitteknologien som nylig er blitt tilgjengelig, er utviklet for å tilrettelegge for samarbeid om forskning, utveksling av kunnskap og formidling av resultater til allmennheten. For dette formålet arbeider nettverket med et asynkronisert nettsted og et nettapplikasjonsverktøy spesielt beregnet på studier av de skiftende forholdene i nordiske identiteter. Dermed utgjør dette en ny tilnærming til akademisk kommunikasjon og utdanning for en ny generasjon av forskere, ikke ved å gjenoppfinne, men ved å innarbeide, utveksle og bruke nye tekniske muligheter for kommunikasjon.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Carsten Selch Jensen, Københavns universitet, Danmark

csj@teol.ku.dk

Varighet
2011-2014