ProMeal – Skolmatens möjligheter att främja hälsa och prestationer i Norden

Skolor är en viktig plats för folkhälsoåtgärder med syftet att förebygga livsstilsrelaterade sjukdomar, främja bra matvanor, hälsa och lärande, och minska skillnader i matvanor och hälsa som sammanhänger med socioekonomiska och etniska skillnader. Forskningsprojektet har som mål att fastställa om skolmaten gör barnens kost hälsosammare som helhet och förbättrar förutsättningarna för lärande. Därtill undersöks barnens allmänna åsikter om skolmaten i de nordiska länderna.

Resultaten från detta samarbetsprojekt kan användas för att förstärka såväl praxis som policy inom Norden. Projektet bidrar även till att ta fram innovativa metoder inom utbildningsforskning om mat och näring.

ProMeal är finansierad av Nordiska ministerrådet, och ingår i Nordiska globaliseringsinitiativet inom hälsa och välfärd.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Agneta Hörnell, Umeå universitet, Sverige
agneta.hornell@kost.umu.se

Varighet
2013-2014

Deltakende land

Finland, Island, Norge og Sverige