Utvecklingen av kunskaper och färdigheter över livscykeln: En komparativ studie av grundläggande kognitiva färdigheter (SASLA)

Grundläggande kognitiva färdigheter (GKF) är i allmänhet inte lika bra hos äldre individer som hos yngre. I detta projekt studeras samband mellan ålder, GKF och faktorer som främjar förvärvandet av kunskaper och färdigheter respektve motverkar försämringen av färdigheter bland vuxna. Analysen omfattar individer i åldrarna 16–65 år i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Tre områden av grundläggande kognitiva färdigheter undersöks: läskunnighet, räkneförmåga och problemlösning med ICT.

Projektet kombinerar data från OECD:s internationella undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter, PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies), med data från officiella register och från den tidigare internationella kartläggningen av läskunnighet bland vuxna, IALS (International Adult Literacy Survey).

Hur kan sambandet mellan ålder och GKF förklaras?

Finns det skillnader mellan olika kategorier av vuxna relaterade tillexempelvis utbildningsnivå, kön, immigrantstatus, tidigare utbildning och erfarenheter som anställd eller arbetslös?

Stöder data hypotesen att våra grundläggande kognitiva färdigheter försämras med stigande ålder?

Vilka likheter och skillnader finns det mellan de nordiska länderna när det gäller GKF och ålder?

 

 

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Antero Malin, University of Jyväskylä, Finland
antero.malin@jyu.fi

Varighet
2013-2016

Deltakende land

Danmark, Finland, Norge og Sverige