Stay or go

Dette nettverket arbeider for å gjøre forskning og forskeropplæring innenfor planteøkologi mer tverrfaglig, samtidig som det vil stimulere skandinavisk forskningssamarbeid på området og danne grunnlag for et fremtidig bredt forskningssamarbeid med resten av Europa.

Hvilke effekter har de nåværende og fremtidige globale endringer på våre naturlige økosystemer? Store endringer i bruken av land, nedfall fra atmosfæren og klimaendringer truer det biologiske mangfoldet og tilpasningsevnen hos plantearter, befolkninger og samfunn blir avgjørende.

Stay or go arbeider med prediktiv modellering, korrelative økologiske tilnærminger som gradientstudier og biogeografi, felt- og laboratorieeksperimenter, økosystemøkologi og utforskning av “lærdom av fortiden” gjennom paleoøkologi og molekulære tilnærminger. Forskning innenfor disse fagområdene gir allerede viktige bidrag til vår forståelse av økosystemprosesser, men det er fremdeles områder der kunnskapen er svært begrenset - blant annet de økologiske mekanismene bak evnen som ulike arter og samfunn har til å tilpasse seg eller migrere under miljøendringer, og disse mekanismenes konsekvenser.

Dette nettverket samler ti internasjonalt ledende nordiske forskergrupper for å utvikle et tverrfaglig forskningssamarbeid for å undersøke disse spørsmålene. Nettverket slår sammen eksisterende data fra forskjellige felt for å generere nye hypoteser, og etablerer nye forskningssteder i ulike regioner i Skandinavia for å teste relevante hypoteser.Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Bente Jessen Graae, NTNU, Norge

bente.graae@bio.ntnu.no

Varighet
2010-2013