Strategisk analys av nordiskt universitetssamarbete

NordForsk genomför en strategisk analys och värdering av vilka områden inom nordiskt universitetssamarbete NordForsk bör prioritera.

NordForsks strategi 2015-2018 understryker vikten av samarbete mellan nordiska universitet. Med utgångspunkt i de strategiska prioriteringarna och ett uppdrag från Nordiska ministerrådet, genomför NordForsk en strategisk analys och värdering av vilka områden inom nordiskt universitetssamarbete NordForsk bör prioritera. Analysen fokuserar på kriterier för forskningssamarbete och finansieringsmekanismer och görs i dialog med Nordiskt Universitetssamarbete NUS och de nationella rektorsmötena.

Rådgivargrupp

NordForsks styrelse har utpekat en rådgivargrupp bestående av en medlem från vart nordiskt land. Rådgivargruppen har tillsyn över den strategiska analysen och ger NordForsks styrelse råd och rekommendationer om framtida understöd av nordiskt universitetssamarbete. Rådgivargruppen leds av kansler emerita Krista Varantola (Finland) och de övriga medlemmarna är dr. Agneta Bladh (Sverige), rektor emeritus Jens Oddershede (Danmark), pro-rektor Kenneth Ruud (Norge) och generaldirektör Hallgrímur Jónasson (Island).

Rådgivargruppens arbete kommer att utmynna i rekommendationer till NordForsks styrelse om nya finansieringsformer som förväntas utlysas under år 2016.

Utvärdering av fem nordiska samarbetsorgan

Som en del av den strategiska analysen och på uppdrag av Nordiska ministerrådet genomför NordForsk också en utvärdering av vetenskaplig kvalitet, relevans och mervärde av de fem samarbetsorganen Nordiskt institut för teoretisk fysik (NORDITA), Nordiskt institut för Asienstudier (NIAS), f.d. Nordiskt samiskt institut (NSI), Nordiskt vulkanologiskt center  (NORDVULK) och Nordiskt institut för sjörätt (NIfS). Institutens vetenskapliga kvalitet och relevans granskas av internationella expertpaneler, utsedda av NordForsk.

Resultaten av utvärderingen

Tidsplan