The Nordic Network for Philosophical Anthropology

Gjennom en tverrfaglig prosess vil dette nettverket etablere et miljø som finner sitt fokus i spørsmålet “Hva er mennesket?” - kanskje det viktigste spørsmålet i det 21. århundre.

Spørsmål av typen “Hva er et menneske?” har en stadig økende betydning i de forskjellige vitenskapelige og politiske diskursene i vår tid. Det nordiske nettverket for filosofisk antropologi tar for seg:

  • menneskets filosofi; dvs. kritisk refleksjon om spørsmål som berører mennesket
  • antropologiens filosofi; dvs. kritisk refleksjon om metoder og teorier innenfor antropologi og antropologisk forskning
  • antropologisk filosofi; dvs. kritisk refleksjon om virkningen av antropologiske tilnærminger og deres funn på filosofiske oppfatninger om menneskelige anliggende

Nettverkets tverrfaglige struktur vil sette doktorgradsstudenter i stand til å utforme egnede forskningsprosjekter som kan møte den økende etterspørselen etter dyptgående tverrfaglige tilnærminger.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Kevin Cahill, Universitetet i Bergen, Norge

kevin.cahill@fof.uib.no

Varighet
2011-2013