Ungdom och social exclusion: identitet, lärande och territoriell stigmatisering

Dette nettverket retter fokus mot ungdom med etnisk minoritetsbakgrunn og deres integrering i det nordiske samfunnet gjennom utdanning, levekår og arbeid. Nettverket vil skape forutsetninger for en felles nordisk tilnærming som kan reflektere og vurdere forskjeller og likheter i de nordiske landenes utviklingsmønstre.

Det postindustrielle samfunn preges av velstand og en variasjon i livsstil blant middelklassen. På den andre siden ser vi imidlertid også sosial ulikhet, marginalisering, isolering og ekskludering, og store forskjeller i unge menneskers levekår.

I de nordiske landene møter vi nye utfordringer knyttet til vår forståelse for marginaliserte ungdomsgrupper som lever under vanskelige forhold. De nordiske velferdsstatene har lenge hatt lignende målsetninger i forhold til disse spørsmålene, men det er også betydelige forskjeller, for eksempel når det gjelder industriell utvikling, byplanlegging, innvandring og asyl-og flyktningepolitikk.

Ved å analysere postindustrielle utviklingsmønstre, retter nettverket oppmerksomheten mot segregering og integrering av ungdom. De vil undersøke betydningen av flerdimensjonal fattigdom og etnisk annerledeshet, for å søke en større forståelse av innvandrerungdoms identitet i dagens Skandinavia. Er skolene i stand til å fremme integrering, eller styrker de bare den nåværende strukturen?

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Dennis Beach, Högskolan i Borås, Sweden

dennis.beach@hb.se

Varighet
2008-2011