Värdefostran i nordiska förskolor: Grunden för morgondagens utbildning (ValuEd)

Vilka framtida medborgare fostras barn till i nordiska förskolor? Och hur går denna fostran till?

I ett globalt perspektiv har de nordiska länderna ofta framhållits för att de står för en gemensam ideologi och att frågor om demokrati, solidaritet och likvärdighet är centrala i hela utbildningssystemet. Men vi vet lite om hur arbetet med dessa värden ser ut i dagens förskolor i Norden, om det existerar en gemensam ideologi och hur denna i så fall ser ut.

Projektet, som bygger på ett nära samarbete mellan forskare och praktiker, fokuserar bland annat på frågan vilka ramar de nationella utbildningssystemen ger för fostran av värden i förskolesammanhang. Man kommer att studera hur lärare i nordiska förskolor upplever sitt arbete med värden, vilka dilemman de möter, hur de arbetar samt vilka genusmönster arbetet avspeglar. Vidare undersöks likheter och variationer i politiska styrdokument avseende värdefostran i de nordiska länderna.

Den här studien kommer att ge viktig kunskap som kan bidra till framtidens förskola såväl till utbildningen som till den pedagogiska praktiken och forskningen i de nordiska länderna och internationellt.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Eva Johansson, Universitetet i Stavanger, Norge
eva.johansson@uis.no

Varighet
2013-2015

Deltakende land

Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige