applying funding students researchers

Finansieringsprosessen

NordForsk-program

NordForsks program blir utarbeidet i samarbeid med de nordiske forskningsfinansierende organisasjonene, hovedsakelig via mekanismen Open Invitation.

Gjennom Open Invitation blir de nordiske forskningsfinansierende institusjonene invitert til å foreslå nye Nordiske programmer eller utvidelse av pågående Nordiske programmer.

Det er NordForsks styre som beslutter å etablere nye programmer og utlysninger. De nasjonale forskningsfinansierende institusjonene finansierer minst 2/3 av programmets budsjett, mens NordForsk bidrar med fra 0 til 1/3. NordForsk oppnevner en programkomite for programmet, bestående av en programkomiteleder og et medlem fra hver finansierende institusjon.

Se NordForsks pågående programmer her

Utlysninger

Utlysninger fra NordForsks programmer annonseres på NordForsks nettsider, på vår webportal og i vårt nyhetsbrev. Vi har ingen faste eller løpende utlysninger. Tidspunkt for søknadsfristene vil variere hvert år. NordForsks utlysninger har enten en real common pot, eller en virtual common pot. For utlysninger med virtual common pot, vil nasjonale retningslinjer gjelde som spesifisert i utlysningsteksten.

Søknadsfristene for utlysningene er endelige, og ingen får automatisk utsettelse av denne. Utlysningene har alltid frist klokken 13:00 CET/CEST (Oslotid). Søkerne er selv ansvarlig for å sikre at de har tilstrekkelig tid for å ferdigstille og sende inn søknadene.

Søknadsfristen kan utsettes dersom det er tekniske problemer med NordForsks søknadsportal. Dersom søknadsfristen utsettes, vil alle søkere få informasjon om dette. Tekniske problemer hos søker vil ikke føre til forlengelse av søknadsfrist.

Søknader kan ikke endres etter søknadsfristen, dersom det ikke dreier seg om endringer som skyldes åpenbare trykkfeil eller tekniske feil.

Hvert NordForsk program har en programkomite med en leder oppnevnt av NordForsk, og medlemmer fra hver av de nasjonale forskningsfinansierende organisasjonene som bidrar til utlysningen. Det er programkomiteen som utarbeider en anbefaling for hvilke prosjekter som skal finansieres. Anbefalingen er basert på ekspertenes vurdering, prosjektenes nordiske merverdi og en strategisk vurdering av hvilke prosjekter som til sammen best kan sikre oppnåelse av programmets mål.

Hvem kan søke?

Prosjekteier for et NordForsk-prosjekt må være offentlige eller private universiteter, høgskoler eller andre forskningsinstitusjoner. Bedrifter og andre typer foretak kan være partnere i NordForsk prosjekter. Prosjekter finansiert av NordForsk skal vanligvis involvere deltakere fra minst tre nordiske land (Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige) eller selvstyrte områder (Færøyene, Grønland eller Åland).

Mer spesifikke krav til søkere varierer og vil fremgå av den enkelte utlysningen. Støtten må være i henhold til statsstøtteregelverket.

Les mer om hvordan du søker midler hos NordForsk steg for steg

NordForsks finansieringsinstrumenter

NordForsks har hovedsakelig tre finansieringsinstrumenter: forskningsprosjekter, Nordic Centres of Excellence og Nordic University Hubs.

Behandlingsprosess for NordForsk søknader

Søknader til NordForsks utlysninger sendes inn via vår webportal. Når søknaden er sendt inn, får du en bekreftelse på mottatt søknad på epost. Du får også tildelt et prosjektnummer.

Søknader som ikke tilfredsstiller de formelle kravene spesifisert i utlysningen, kan bli avvist. Søker får informasjon om avvisning via epost.

Eksperter vurderer søknadene basert på vurderingskriteriene som er spesifisert i utlysningen. Hver søknad leses av flere eksperter, og behandles vanligvis i ett panel som sammen bestemmer hvilken karakter søknaden skal få. Panelene består vanligvis av ikke-nordiske eksperter fra ledende forsknings- og innovasjonsmiljøer. Noen ganger er også sluttbrukere med i våre paneler.

Les mer om Prinsipper for vår ekspertvurdering

Du kan lese mer om vurdering av nordisk merverdi her

Nærmere informasjon om søknadsprosessen for hver enkelt utlysning er spesifisert i utlysningsteksten.

Det endelige vedtaket om hvilke prosjekter som skal motta støtte, fattes av NordForsks styre basert på programkomiteens anbefaling. Dersom utlysningen har en virtual common pot finansieringsmodell, vil også de nasjonale forskningsfinansierende organisasjonene fatte separate vedtak for sine nasjonale bevilgninger.

Alle søkere får en begrunnelse for vedtaket.

I de fleste utlysninger vil søkere bli tilsendt panelets vurdering etter at søknadsbehandlingen er avsluttet. Prosjektene som mottar støtte annonseres på NordForsks nettsider og i vårt nyhetsbrev. Navn på eksperter som er involvert i søknadsbehandlingen publiseres på våre nettsider når søknadsbehandlingen er avsluttet.

Kontrakt

NordForsk inngår kontrakt med prosjekteier. Kontrakten beskriver vilkår, rettigheter og plikter. I utlysninger med en virtual common pot finansieringsmodell, vil de nasjonale forskningsfinansierende organisasjonene også inngå kontrakter med de nasjonale partnerne i prosjektet.

Før prosjektene får utbetalt prosjektmidler, må samarbeidspartnerne i prosjektet lage en samarbeidsavtale som sendes til NordForsk til orientering.

Prosjektrapportering og ettersyn

Prosjektene må årlig rapportere til NordForsk i henhold til spesifikasjoner i kontrakten. For utlysninger med virtual common pot vil det være rapportering også til de nasjonale finansiørene i henhold til de nasjonale kontraktene.

For øvrige henvendelser, kontakt: leder operativ virksomhet og økonomisjef.