students education

Hvordan søke støtte

Når du søker om finansiering fra NordForsk, er det spesifikke krav som du eller søknaden din må oppfylle. Vi har samlet informasjon om dem her, så vel som i de generelle retningslinjene for finansiering.

Hvem kan søke?

For å være kvalifisert for finansiering fra NordForsk må det planlagte forskningssamarbeidet generere nordisk merverdi. Til eksempel må det styrke verdien av eksisterende forskningsaktiviteter i de fem nordiske landene, Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, samt de autonome områdene i Færøyene, Grønland og Åland.

Slik søker du

Gå til NordForsks søknadsportal for å lese hele utlysningsteksten med eventuelle vedlegg (programmemorandum, bakgrunnsdokumenter, retningslinjer o.l.).

  • Dersom du ønsker å søke på en utlysning og du ikke allerede er registrert bruker, må du opprette en ny brukerkonto.
  • Når du har registrert deg blir du logget inn og kan fylle ut søknadsskjema for den utlysningen du ønsker å søke på.
  • Den som oppretter søknaden blir automatisk registrert som prosjektleder, og kontrakten inngås normalt med prosjektlederens institusjon (og ikke med enkeltforskere).
  • Du vil motta en automatisk bekreftelse per e-post umiddelbart etter at søknaden er innlevert.
  • Det er mulig å gjenåpne søknaden etter at du har levert den, men husk da å levere søknaden på nytt innen søknadsfristen! Kun innleverte og fullstendige søknader vil bli behandlet.

Kun elektroniske søknader levert via søknadsportalen innen søknadsfristen aksepteres. Vedlegg aksepteres kun dersom de spesifikt etterspørres i utlysningen.

Hvordan evalueres søknaden?

Finansiering fra NordForsk bevilges etter ekstern fagfellevurdering. NordForsk etterstreber åpenhet i sine evalueringsprosesser. Beslutningen sendes til prosjektleder per e-post. Denne vil inneholde en begrunnelse for avgjørelsen.

I tilfeller der en søker mener NordForsk ikke har handlet i samsvar med sine forpliktelser ved søknadsbehandlingen, er det en mulighet for å sende inn en offisiell klage.

Et komplett sett med evalueringskriterier vil bli fastsatt i den enkelte utlysning.

Rapportering

Årsrapport

  • Dersom ditt prosjekt får støtte fra NordForsk vil du bli bedt om å rapportere fra prosjektet (årlig fremdriftsrapportering og sluttrapportering). Dette gjøres elektronisk i det samme systemet som du brukte da du søkte – NordForsks søknadsportal. Det er kun prosjektleder som skal rapportere til NordForsk, og denne rapporterer for det samlede prosjektet.
  • Det vil være knyttet en elektronisk journal til prosjektet ditt. Journalen inneholder kopier av innlevert søknad, signert kontrakt, fremdriftsrapporter og sluttrapport, i tillegg til eventuell korrespondanse i saken. Kun prosjektleder har tilgang til journalen.
  • Hvor omfattende rapporteringen er avhenger blant annet av størrelsen på bevilgningen, prosjektets omfang og eventuelle spesialvilkår i kontrakten.

NB! Prosjekter med oppstart tidligere enn våren 2009 rapporterer via disse skjemaene.

Rapportering i Researchfish

I tillegg bruker NordForsk den elektroniske databasen Researchfish til å samle informasjon om produkter, resultater og effekter av forskningen vi finansierer. Alle prosjekter med aktive eller nylig avsluttede prosjekter skal bruke Researchfish til å levere en årlig rapport.

Fortrolighet og offentliggjøring av støttede prosjekter

Alle prosjekter som mottar støtte blir presentert på NordForsks nettsider (public summary). Som søker kan du be om at hele eller deler av din prosjektplan blir unndratt offentligheten dersom du mener at det inneholder patentverdige ideer eller annen fortrolig informasjon.