Nordic Universities are encouraged to collaborate.

Nordic University Hubs

Mål
Nordic University Hubs skal bidra til langsiktig kapasitetsbygging ved hjelp av toppfinansiering av fremragende universitetskonsortier. Nordic University Hubs vil kunne omfatte alle tematiske områder og vitenskapelige disipliner.

Bakgrunn
NordForsk gjennomførte på oppdrag fra Nordisk ministerråd en strategisk analyse og vurdering av hvilke områder innenfor nordisk universitetssamarbeid som burde prioriteres. For å gi NordForsk råd basert på denne analysen, oppnevnte NordForsks styre i 2014 en rådgivergruppe (SAG) bestående av nordiske eksperter. SAG fikk også i oppdrag å foreslå kriterier og mekanismer for finansiering av Nordisk universitetssamarbeid innenfor prioriterte områder med nordisk merverdi basert på NordForsks prinsipper og konkurranse i åpne utlysninger. Rådgivergruppen leverte sin endelige rapport til NordForsks styre i 2015.

Finansiering
En viktig forutsetning for initiativet er at universitetene selv bidrar med midler til å etablere og drifte arbeidet i konsortiet. Finansieringen vil følge prinsippet for NordForsks finansiering, der 1/3 av midlene kommer fra NordForsk, mens universitetskonsortiet selv bidrar med 2/3. Universitetskonsortiene som får støtte vil bli evaluert etter tre år. Dersom evalueringen er positiv, vil NordForsk fortsette å støtte konsortiet i ytterligere tre år, med halvparten av summen gitt til konsortiet de første tre årene. Universitetene binder seg til å støtte konsortiet i seks år, uavhengig av evalueringen.

Utlysningar