Nordic Bioeconomy Programme

Nordisk program om bioøkonomi

Bakgrunn

Den nordiske regionen er unik med sitt overskudd av primærressurser. Vi ser i dag nødvendigheten av en overgang fra en økonomisk vekst basert primært på fossilt brensel mot et mer bærekraftig og biobasert samfunn, og våre primærressurser vil dermed spille en enda viktigere rolle i framtiden. Vann er en grunnleggende del av bioøkonomi og verdikjedene i bioproduksjon, f.eks. innenfor transport, primærnæringene, industri og velferd. Derfor er vann fellesnevner for Nordisk program for bioøkonomi og de aktivitetene som vil finansieres.

Dette nordiske programmet bygger på nasjonale prioriteringer, med mål om å bygge nordisk merverdi på toppen av nasjonale og internasjonale forsknings- og innovasjonsaktiviteter. Gjennom en nordisk tilnærming, kan vi se overgangen til bioøkonomi på en helhetlig måte, og bidra til ny innsikt i hvordan forskning og innovasjon sammen kan bidra til en biobasert og bærekraftig samfunnsutvikling.

Utvikling av ny kunnskap er kjernen i dette programmet. For å komme dit må forskning, innovasjon og entreprenørskap arbeide sammen, med aktiv deltakelse fra privat og offentlig sektor, industri, forbrukere, sluttbrukere og andre.

Programkomité

Programkomitéen består av representanter for de finansierende organisasjonene:

  • Jan Reid Hole, NordForsk (Formand)
  • Laura Raaska, the Academy of Finland (medlem)
  • Marit Heller, the Research Council of Norway (medlem)
  • Karin Perhans, the Swedish Research Council Formas (medlem)
  • Ægir Thor Thorsson, Rannís (medlem)
  • Berit Brokking Balfors, KTH Royal Institute of Technology (medlem)
  • Riitta Julkunen-Tiitto, University of Eastern Finland (medlem)

Finansiering


Programmets totale budsjett er på om lag 90 millioner NOK. Tre Nordic Centres of Excellence (NCoE) blir finansiert med ca. 30 millioner NOK hver for en femårig periode. NCoE-ene starter sin virksomhet i løpet av første kvartal 2017.

Utlysningar

Kontakter

Kyösti Lempa

Kyösti Lempa

Spesialrådgiver