Nordic Bioeconomy Programme

Nordisk program om bioøkonomi

Bakgrunn
Den nordiske regionen er unik med sitt overskudd av primærressurser. Vi ser i dag nødvendigheten av en overgang fra en økonomisk vekst basert primært på fossilt brensel mot et mer bærekraftig og biobasert samfunn, og våre primærressurser vil dermed spille en enda viktigere rolle i framtiden. Vann er en grunnleggende del av bioøkonomi og verdikjedene i bioproduksjon, f.eks. innenfor transport, primærnæringene, industri og velferd. Derfor er vann fellesnevner for Nordisk program for bioøkonomi og de aktivitetene som vil finansieres.

Dette nordiske programmet bygger på nasjonale prioriteringer, med mål om å bygge nordisk merverdi på toppen av nasjonale og internasjonale forsknings- og innovasjonsaktiviteter. Gjennom en nordisk tilnærming, kan vi se overgangen til bioøkonomi på en helhetlig måte, og bidra til ny innsikt i hvordan forskning og innovasjon sammen kan bidra til en biobasert og bærekraftig samfunnsutvikling.

Utvikling av ny kunnskap er kjernen i dette programmet. For å komme dit må forskning, innovasjon og entreprenørskap arbeide sammen, med aktiv deltakelse fra privat og offentlig sektor, industri, forbrukere, sluttbrukere og andre.

Programkomité
Programkomitéen består av representanter for de finansierende organisasjonene:

  • Laura Raaska, enhetsdirektör for biovetenskap och miljöforskning, Finlands Akademi (formand)
  • Jan Reid Hole, dekan ved Nord Universitet, Norge (medlem)
  • Riitta Julkunen-Tiitto, professor ved University of Eastern Finland (medlem)
  • Ægir Thor Thorsson, seniorrådgiver ved Rannís, Island (medlem)
  • Karin Perhans, forskningssekreterare ved Enheten för Miljö och Areella näringar, Formas, Sverige (medlem)
  • Berit Brokking Balfors, professor ved KTH Kungliga Tekniska Högskolan, Sverige (medlem)


Finansiering
Programmets totale budsjett er på om lag 90 millioner NOK. Tre Nordic Centres of Excellence (NCoE) blir finansiert med ca. 30 millioner NOK hver for en femårig periode. NCoE-ene starter sin virksomhet i løpet av første kvartal 2017.

Utlysningar