Om NordForsk

NordForsk er en organisasjon under Nordisk ministerråd som finansierer og tilrettelegger for nordisk samarbeid innen forskning og forskningsinfrastruktur.

NordForsk ble etablert i 2005 av Nordisk ministerråd for å styrke nordisk forskning. De nasjonale forskningsrådene, universitetene og andre organer som finansierer forskning er sentrale interessenter for NordForsk. Sammen finner vi frem til fellesnordiske prioriteringer og finansierer forskning og forskningsinfrastruktur.

Gjennom å finansiere og administrere forskningsprogrammer bringer NordForsk nasjonale miljøer sammen og sikrer forskning av høyeste kvalitet.

NordForsk har som mål å fasilitere effektfull forskningssamarbeid, å sikre at forskningen har høy internasjonal kvalitet og at den skaper nordisk merverdi.

Vårt hovedkontor ligger i Oslo, der vi deler lokaler med våre søsterorganisasjoner, Nordic Innovation og Nordisk energiforskning.

Det offisielle nordiske samarbeidet
Det formaliserte samarbeidet mellom de nordiske landene er blant de eldste og mest omfattende regionale samarbeider i verden. Det bygger på felles verdier og en vilje til å oppnå resultater for å bidra til Nordens utvikling og konkurransekraft.

Hensikten med det nordiske samarbeidet er på den ene siden å gjøre det attraktivt å bo, arbeide og drive forretningsvirksomhet i Norden, og på den andre siden å styrke de nordiske landene internasjonalt. Det gjør de nordiske landene ved å samarbeide på en lang rekke områder, som for eksempel forskning.

Det nordiske samarbeidet omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, samt de tre selvstyrte områdene Færøyene, Grønland og Åland.

Nordisk råd er et samarbeid for de nordiske parlamentarikerne, som blant annet fungerer som rådgivende organ for de nordiske regjeringene.

Nordisk ministerråd er de nordiske regjeringenes samarbeidsorgan. I ministerrådet møtes representanter for regjeringene og utformer blant annet nordiske konvensjoner. Nordisk ministerråd består av 11 fagministerråd, og et tolvte, koordinerende ministerråd som består av de nordiske ministrene for nordisk samarbeid.

En stor del av ministerrådets aktiviteter utføres i nordiske institusjoner, prosjekter og initiativer. NordForsk er en slik institusjon, som ivaretar et samarbeid om nordisk forskning og forskningspolitikk. NordForsk hører under Nordisk ministerråd for utdanning og forskning (MR-U).