Hvordan skapes nordisk merverdi gjennom forskningssamarbeid?

Hele det nordiske samarbeidet er tuftet på ideen om at sammen er vi sterkere og ved å jobbe sammen oppnår vi mer og det vi gjør blir bedre både for folk i Norden og i verden.

NordForsk har i sitt hovedmål at organisasjonen skal fasilitere nordisk forskningssamarbeid bygd på vitenskapelig kvalitet, effektivitet og tillit. Videre forventes det at samarbeidet skal bidra til å skape nordisk merverdi.

I NordForsks utlysninger er nordisk merverdi et eget evalueringskriterium. Søkere inviteres til å beskrive hva slags nordisk merverdi forskningen skal bidra til og vurdere betydningen av merverdien som skapes. Prosjekter som mottar støtte fra NordForsk forventes å rapportere og kommunisere merverdien som er skapt. NordForsk legger stor vekt på dokumentert oppnådd nordisk merverdi i prosjektenes fremdrifts- og sluttrapportering.

Hva er eller gir nordisk merverdi?

NordForsk har som mål å bidra til at det skapes nordisk merverdi i alle aktiviteter som organisasjonen støtter. Det legges derfor stor vekt på å sikre denne dimensjonen i utviklingen av nye programmer og utlysinger, ved evaluering av søknader og i rapporteringer.

NordForsk har en egen beskrivelse av Nordisk merverdi som skal brukes i forbindelse med utvikling av programmer, utlysningstekster og ved evaluering av søknader.

Nordisk merverdi kan defineres eller beskrives på flere måter og er avhengig av hvilken sektor man jobber innenfor og hva man samarbeider om.

To hovedgrupper nordisk merverdi

NordForsk opererer med to hovedgrupper nordisk merverdi. Det er:

 • merverdi som skapes fordi forskningssamarbeidet foregår i Norden, og
 • merverdi som skapes fordi forskningen kun kan gjennomføres i Norden.


Merverdi som skapes fordi forskningssamarbeidet foregår i Norden
Denne merverdien skapes når forskningen:

 • bidrar til å øke kritisk masse og/eller kompetanse innenfor viktige fagfelt eller forskningsområder i Norden,
 • gjør man kan drive mer kostnadseffektivt ved å gå sammen om å dele infrastruktur, dele data, harmonisere systemer for databruk og andre ressurser i Norden,
 • fører til regional mobilitet og nettverksbygging i Norden,
 • gir bedre vitenskapelig kvalitet og det blir flere vitenskapelige publikasjoner av god kvalitet ved å samarbeide i Norden,
 • gir øket mulighet for nordiske forskere å lykkes i EU-forskning eller annet internasjonalt forskningssamarbeid,
 • bidrar med flere resultater og bedre kvalitetssikrede konklusjoner som grunnlag for utvikling av lov- og regelverk eller effektivisering og forbedring av offentlig forvaltning,
 • bidrar til at det skapes innovasjoner, patenter og andre løsninger som fører til økt næringsutvikling og industrielt samarbeid i Norden.


Merverdi som skapes fordi forskningen kun kan gjennomføres i Norden
Denne merverdien skapes når forskningen:

 • bygger på særlige styrker hos nordiske forskere og når forskningen drives av grupper med unik kompetanse,
 • adresserer behov som på grunn av våre like sosiale strukturer, like institusjoner og institusjonskultur, og en felles kulturarv er særegne for Norden,
 • fokuserer på geografiske, klimatiske, kulturelle, språklige og sosiale fenomener etc. i Norden.
 • bruker data fra registre som er unike for Norden.