Portrait of Arne Flåøyen, smiling
Arne Flåøyen. Foto: Kurt Gaasø

Evaluering: NordForsk er en relevant og nyttig plattform for nordisk samarbeid

Evalueringen ble gjennomført av Teknologisk Institut i Danmark, på oppdrag fra Nordisk ministerråd.

– Jeg er svært godt fornøyd med resultatet av evalueringen. Ikke minst er jeg glad for at den fremhever at NordForsk har blitt mer fleksibel og oppleves mer relevant for de nordiske landene. Evalueringen viser at NordForsk er en effektiv og lite byråkratisk organisasjon som oppfyller målet om å styrke det nordiske forskningssamarbeidet. NordForsk støtter forskning av høy vitenskapelig kvalitet og bidrar til at viktige samfunnseffekter som skapes i forskningssamarbeidet formidles, sier direktør Arne Flåøyen.

Our overall conclusion is that NordForsk’s organisational performance has been excellent since 2018. NordForsk has complied with the principles adopted by the Nordic Council of Ministers for Education and Research in 2018 by renewing its portfolio, making funding instruments more flexible and adapting its operations even more to the countries' priorities through the Open Invitation mechanism.

Teknologisk Institut

Rammeverk og metode

I arbeidet med evalueringen har Teknologisk Institut kartlagt og vurdert:

  • Politisk relevans
  • Relevans for nasjonale forskningsfinansiører
  • Relevans for sluttbrukere/forskere i Norden
  • Fokus på kvalitet og effektivitet i administrasjonen
  • Oppnådde resultater, produkter og nordisk merverdi
  • Effekten av NordForsk-finansiert forskning på det nordiske og internasjonale samfunnet

Dette er gjort gjennom blant annet dokumentanalyser, intervjuer og workshop med sentrale interessenter i Nordisk ministerråd, ledere av nordiske forskningsråd (NORDHORCS) og Det nordiske universitetssamarbeid (NUS).

Utfordringer og anbefalinger

Evalueringen peker også på noen utfordringer knyttet til NordForsks styringsmodell og porteføljestyring, bruken av nordisk merverdi og måling av effekter samt strategisk kommunikasjon.

De peker blant annet på at NordForsk bør gjennomføre mer systematiske evalueringer av programmer og prosjekter, for å få til en mer inngående forståelse av nordisk merverdi.

– Forslagene fra Teknologisk Institut er nyttige og viktige for det videre arbeidet med å utvikle NordForsk. Deler av dette er arbeid vi allerede har satt i gang, noe den nylig utgitte NordForsk Impact Report 2022 er et eksempel på. Her presenterer vi hvordan NordForsk, gjennom den forskningen vi finansierer, bidrar til å skape nordisk merverdi og en rekke andre resultater og effekter.

Les evalueringen (norden.org)

Kontakter

Guttorm Aanes

Guttorm Aanes

Kommunikasjonssjef