Photo from the EOSC Nordic Final Event, November 2022

Norden og Baltikum leverer viktige bidrag til arbeidet for åpen vitenskap i Europa

European Open Science Cloud (EOSC) er et initiativ fra Europakommisjonen. Det har som formål å utvikle en infrastruktur for åpen vitenskap der brukerne skal kunne publisere, finne og gjenbruke data, verktøy og tjenester som kan benyttes innen forskning, innovasjon og utdanning.

I samarbeid med de baltiske landene har Norden koblet seg på det europeiske initiativet gjennom EOSC Nordic, et prosjekt koordinert av NordForsk og Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeIC). Det var et av fire europeiske regionale prosjekter, og varte fra høsten 2019 til høsten 2022.

Lene Krøl Andersen er International Liaison ved Computerome på DTU i i Danmark, og sto for den faglige ledelsen av EOSC Nordic. Hun kan fortelle at det nordiske prosjektet har satt spor etter seg:

– Vi i Norden har virkelig bidratt til å bringe EOSC fremover. Det handler dels om at vi vi fått til gode resultater i prosjektet, for eksempel innen livsvitenskap og klimaforskning. Livsvitenskapen er blant de ledende når det gjelder åpen vitenskap, og har utviklet en egen verktøykasse, og som en del av EOSC Nordic har vi sørget for at denne er tatt i bruk av klimaforskere.

– Vi har samtidig klart å utvikle en modell for hvordan det europeiske samarbeidet kan utvikles. Normalt er det slik i europeiske prosjekter at den enkelte forsker eller institusjon må gjøre alt selv. Men vi satte opp en nordisk struktur med en uavhengig koordinerende enhet, og der flere partnere deler på ansvaret. Det har helt klart bidratt til en større impact i regionen, og har gitt Europakommisjonen nye innsikter i hvordan arbeidet kan utvikles.

Tankesett, ikke teknologi

Hva er det viktigste resultatet av arbeidet med EOSC Nordic?

– Det aller viktigste med åpen vitenskap er at det ikke handler om en bestemt type database eller teknologi, men om et nytt tankesett. Vi har teknologien til å dele data, men våre tradisjonelle tankemønstre og nasjonale forskningssystemer gjør det vanskelig. Vi må omstille oss, slik at vi er i stand til å samarbeide og dele og gjenbruke data, verktøy og tjenester. Europa konkurrerer på en global arena, og dette vil være en viktig vei å gå for å kunne hevde oss i konkurransen. Og for å få det til, trenger vi infrastrukturer som bygger på et annet tankesett, på tillit og sikkerhet. Gjennom EOSC Nordic har vi satt i gang prosesser og tatt i bruk verktøy som nå lever videre, og vi har prosjektpartnere og ambassadører som kommer til å fortsette å arbeide for åpen vitenskap.

Lene Krøl Andersen, Danmarks Tekniske Universitet og EOSC Nordic.

EOSC Nordic har bestått av seks ulike arbeidspakker. En av dem har tatt for seg det som kalles FAIR data, et sentralt område innen åpen vitenskap som handler om at data skal oppfylle prinsipper om finnbarhet, tilgjengelighet, interoperabilitet og gjenbrukbarhet (findability, accessibility, interoperability, and reusability). Også her har EOSC Nordic bidratt med gode resultater.

– Vi har hatt en stor satsing på FAIR data. Det har vært noe som har vært unikt i europeisk sammenheng, og vi kan trygt slå fast at EOSC-Nordic har bidratt betydelig til økt opptak av FAIR i regionen. Vi har gjennomført en rekke kurs, og har fått til både kompetanseheving og tilpasning. Gjennom EOSC Nordic kan vi si at FAIR data har fått en kick-start i den nordiske regionen. Og noen av våre kolleger som arbeidet med dette i EOSC Nordic, har nå gått videre for å arbeide med FAIR data på et europeisk nivå.

Hvordan har samarbeidet med Baltikum fungert?

– Det har vært veldig nyttig å samarbeide med de baltiske landene. Den ene arbeidspakken som handler om digital infrastruktur, har vært ledet av Estland, og de har bidratt med viktig ekspertise i prosjektet, også på policy-nivå. Et interessant aspekt handler om at nettopp Estland kom inn i prosjektet og sa at de ønsker å bruke de nordiske landenes infrastruktur og data. Det var lærerikt, og går til kjernen av hva EOSC handler om.

Positiv evaluering

Ved avslutningen av EOSC Nordic, ble det gjennomført en evaluering. Den sier at konsortiet har levert has eksepsjonelle resultater med betydelig umiddelbar eller potensiell impact. Ikke minst arbeidet med policy og kommunikasjon, der evalueringen sa at EOSC Nordic hadde «overprestert».

Andre viktige resultater fra EOSC Nordic er:

  • Økt bruk av FAIR i regionen: FAIR-poengsummen har økt for 98 datalagre, og mer enn 300 dataforvaltere har fått opplæring
  • Nye tjenester og verktøy som legger til rette for integrering med EOSC Future-katalogen, FAIR-vurdering og bruk av EOSC-kunnskap
  • Konsolidering av EOSC-tilpasning og diskusjonsfora i regionen
  • Økt samarbeid på tvers av land og fagdisipliner

Kontakter

Bodil Aurstad. Photo: NordForsk

Bodil Aurstad

Spesialrådgiver