rain weather storm

Ny utlysning om samhällssäkerhet

Utlysningen är en del av NordForsks forskningsprogram om samhällssäkerhet i Nordiska länder och målsättningen är att finansiera forskningsprojekt som har fokus på det som ofta refereras till som globala megatrender.

Målet med det Nordiska forskningsprogrammet om samhällssäkerhetär att utveckla ny kunskap om och lösningar på de många aspekterna av samhällssäkerhet som påverkar Nordiska länder. Programmet prioriterar studier som sammanbinder forskning med praktik och uppmuntrar till att involvera olika typer av slutanvändare för att stärka kunskapen.

Sökande forskningsprojekt bör adressera en eller fler av följande områden:

  • Förhållandet mellan klimatförändrigar och insatser som görs för att reducera sårbarheter och bygga kapacitet för samhällssäkerhet i den nordiska regionen.
  • Följdverkningar av tekniska framsteg inom säkerhet och de fördelar och utmaningar detta för med sig för det gränsöverskridande arbetsfältet inom samhällssäkerhet.
  • Konsekvenser för nationella och internationella styrningsformer för samhällssäkerhet i förhållande till nordiska länders framtida behov.

Forskare i Norden bjuds nu in för att ansöka om finansiering för att etablera nordiska forskningsprojekt med en budget på maximalt 12 miljoner norska kronor för en period på upp till fyra år.

Det nordiska programmet om samhällssäkerhet är ett samarbete mellan det norska direktoratet för samhällssäkerhet och beredskap, Norges forskningsråd, den svenska myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Icelandic Centre for Research (Rannís), Finlands Akademi, Finlands inrikesministerium och Danmarks försvarsministerium.