gender equality asian people crowd

Unga forskare i Norden och Baltikum i upprop för jämställdhet

"Om vi vill uppnå jämställdhet inom rimlig framtid bör riktade initiativ genomföras för att öka antalet kvinnor i ledande forskningspositioner," säger Arne Flåøyen, chef för NordForsk.

Enligt en rapport från Nordiska rådet råder det brist på kvinnor som fortsätter på den akademiska karriärbanan. Dessutom är kvinnor underrepresenterade på professorsbefattningar och ledande positioner i alla nordiska länder.

I Norden är kvinnor väl representerade både på doktorand- och postdoknivå, men fortfarande underrepresenterade på de högsta positionerna. Trots försök att rekrytera och behålla fler kvinnor på akademiska positioner är gapet mellan könen fortfarande stort.

"Vi är en plattform för nordiskt samarbete och majoriteten av medlemmarna i vår kommitté utses av nationella forskningsråd i de nordiska länderna. Det är uppenbart att det är en process som är svår att kontrollera. Vi tror att ökad medvetenhet om jämställdhet kan påverka de nationella forskningsråden och det nordiska forsknings- och innovationsfältet i stort," menar Flåøyen.

NordForsks jämställdhetspolicy
År 2013 antog NordForsk en jämställdhetspolicy i syfte att synliggöra hur medvetenhet om jämställdhet ökar kvaliteten på nordisk forskning och nordiskt forskningssamarbete. Såväl jämnare könsfördelning bland forskare som genusperspektiv på forskningsämnen ökar kvaliteten på den forskning och de politiska beslut som påverkar samhället.

"Enligt vår jämställdhetspolicy skaalla kommittéer, grupper och paneler som utses av NordForsk innehålla minst 40 procent av vardera kön. Genusperspektiv ska även användas i forskningsämnena," avslutar Flåøyen.

NordForsk strävar efter att inrätta åtgärder, mandat och processer som leder till att alla aktiviteter och beslut gällande förvaltningen av NordForsks medel har ett jämställdhetsperspektiv.

"Det är inte någon enkel uppgift och vi samarbetar med många olika aktörer på nationell, regional och internationell nivå för att uppnå våra mål."

Förslag för att främja jämställdhet inom akademin
Genom att gå ut med ett gemensamt uttalande med förslag för att främja jämställdhet inom akademin vill de unga akademierna i Norden och Baltikum engagera framtidens forskare. Uttalandet presenterar ett antal prioriterade förslag som berör alla områden inom den akademiska världen: rekrytering, befordran, forskningsmedel, arbetsmiljö, rörlighet, vetenskapliga evenemang och peer review.

Uttalandet har undertecknats av de unga akademierna i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Litauen och Estland efter det första sammanträdet som hölls i Stockholm den 19–20 mars 2019 med stöd från NordForsk och (Östersjöstiftelsen). Samarbetet skapar en unik plattform som öppnar upp för interaktion över landsgränserna där vi kan identifiera gemensamma intressen och stärka vår roll i ett bredare europeiskt och globalt sammanhang.

"Vi ser fram emot att fortsätta vårt samarbete med de unga akademierna för att kunna vidareutveckla våra åtgärder för ökad jämställdhet inom akademin," säger Flåøyen.

Läs uttalandet.