city urban development smart cities

56 projekt ansökte om finansiering för att utveckla hållbara och smarta nordiska städer

Den tvärvetenskapliga och tvärsektoriella utlysningen lanserades för att främja samarbetet mellan olika kunskapssamhällen i de nordiska länderna och för att ta itu med utmaningar inom hållbar stadsutveckling och smarta städer. Utlysningen betonar implementeringen av viktig kunskap inom området och har två överbryggande perspektiv:

  • Integrering av olika dimensioner av hållbar urban utveckling inom ramen av FN:s mål för hållbar utveckling
  • Samproduktion – ett sätt att utvidga forskningsaktiviteter för att överbrygga klyftorna mellan kunskap, förståelse och verksamhet

Tidsfristen för utlysningen var den 4 juni 2019 och utlysningens totala budget är 50 miljoner norska kronor.

Ansökningarna kommer att evalueras av internationella vetenskapliga experter. Totalt fyra projekt kommer att finansieras.

Utlysningen är en del av det nordiska forskningsprogrammet för hållbar stadsutveckling och smarta städer. Programmet finansieras av Forte, Formas, Finlands akademi, Norges forskningsråd, Energimyndigheten i Sverige och NordForsk.