Kyösti og Marthe

Grønt prosjekt med stor nordisk merverdi

Marthe Haugland, seniorrådgiver fra Nordic Innovation, og Kyösti Lempa, seniorrådgiver fra NordForsk, var begge hovedtalere på CIRCits workshop. Vi stilte dem noen spørsmål om forventningene til og resultatene av prosjektet.

CIRCit-prosjektet er en del av forsknings- og innovasjonsprogrammet Grønn vekst (Nordic Green Growth). Hvorfor ble programmet opprettet i utgangspunktet?

Kyösti Lempa:

"De nordiske landene har forpliktet seg til ambisiøse mål overfor Nordisk ministerråds visjon 2030 når det gjelder å utvikle energieffektive samfunn med lave karbonutslipp. Vi må foreta omfattende endringer for å fremme overgangen til grønnere nordiske samfunn og økonomier. Grønn vekst-programmet gjør det mulig å gjennomføre aktiviteter som stimulerer til grønn økonomisk vekst, god bærekraft og styrket konkurranseevne i både offentlig og privat sektor."

Marthe Haugland:

"Grønn vekst var også et forsøk på å bygge bro over gapet mellom forskning og innovasjon, og å bringe ferdighetene og kunnskapene til NordForsk, Nordic Energy Research og Nordic Innovation sammen i et samarbeid for å bidra til den grønne overgangen."

Hvilke forventninger hadde du til CIRCit-prosjektet?

Kyösti Lempa:

"CIRCIt-prosjektet er finansiert under temaområdet 'Samfunnsendringer og fremtidsscenarier med fokus på bærekraftig regional utvikling' i Grønn vekst-programmet. CIRCit er spesielt sterkt innenfor analyser av paradigmeforandringer og industrielle transformasjoner, og utvikling av konseptuelle rammer for å hjelpe beslutningstakere."

Marthe Haugland:

"Jeg overtok prosjektene i 2019, da CIRCit allerede var godt i gang. CIRCit-prosjektet konverterte forskning og ideer til verktøy som de testet med selskaper i hvert av de nordiske landene. Det ga meg håp om at verktøyene kunne ha en bred anvendelse og kunne hjelpe selskaper i overgangen til en sirkulær økonomi."

Hva er den nordiske merverdien av CIRCit-prosjektet og dets resultater?

Kyösti Lempa:

"De sterke nettverkene innen forskning og næringsliv, anvendlige verktøy og CIRCits veiledning for implementering av sirkulær økonomi i privat sektor er alle eksempler på nordisk merverdi. En ny doktorgrad fullført i løpet av prosjektperioden vil også være en ressurs for de nordiske næringene."

Marthe Haugland:

"Den nordiske merverdien til CIRCit-prosjektet er stor, både i bredde og dybde. Å samle kunnskapen og forskningsinnsatsen til fem nordiske akademiske institusjoner for å akselerere grønn vekst har i seg selv en merverdi. I tillegg ble all denne kunnskapen delt og forbedret med selskaper fra alle de nordiske landene. Prosjektet førte til at forskning og testing utført i ett land ble delt med både forskere og selskaper i de andre landene. Dette gjorde at du kunne nå en kritisk masse selskaper. Resultatet er definitivt mer verdifullt enn det ville ha vært hvis prosjektet ble utført i bare ett land."

Hvordan vil NordForsk og Nordic Innovation jobbe med sirkulær økonomi fremover?

Kyösti Lempa:

"Nordisk ministerråd fremmer sirkulær økonomi og grønt skifte innen næringene transport, bygg, mat og energi i sin handlingsplan for Visjon 2030. NordForsk vil koordinere det kommende innovasjons- og forskningsprogrammet om det grønne skiftet. Dette vil gi en plattform for å fremme og videreutvikle CIRCits ideer, verktøy og veiledninger, og ta disse videre til neste trinn. På veien mot en sirkulær økonomi vil CIRCit-verktøyene hjelpe aktører i og utenfor Norden med produktdesign, forretningsmodeller, digitaliseringsstrategier og beslutningstaking."

Marthe Haugland:

"Nordic Innovation har et pågående program, Nordic Sustainable Business Transformation (2018-2021), som fremmer og legger til rette for innføring av sirkulær økonomi i Norden, hovedsakelig innenfor næringslivet. I dette programmet har vi promotert CIRCit-prosjektets arbeid og verktøy flere ganger, og det vil vi fortsette med. Verktøyene fra satsingsområdene vil bli tatt om bord i det fremtidige arbeidet med nordisk innovasjon. Vi har nettopp mottatt Nordisk Ministerråds nye initiativer, og jeg er glad for å se at ministrene for næringsliv vil prioritere sirkulær økonomi fremover. Nordic Innovation vil dermed fortsette å jobbe med sirkulær økonomi, spesielt sirkulære forretningsmodeller, en bærekraftig og sirkulær nordisk byggesektor og en bærekraftig gruveindustri.”

Les mer på prosjektets egen nettside.

Kontakter

Kyösti Lempa

Kyösti Lempa

Seniorrådgiver