wow work life

Resultat från nordisk forskning om arbetsliv och hälsa: rekommendationer till nya lösningar

Målet med forskningsprojektet Arbetstid, hälsa, välbefinnande och delaktighet i arbetslivet (WOW) – nya arbetstidsmodeller och lösningar för de nordiska länderna har varit att utveckla evidensbaserade modeller och lösningar för arbetstidsplanering för att främja hälsa, välbefinnande och delaktighet i arbetet.

Projektet startades 2015 och deltagare från Finland, Sverige, Danmark och Norge har varit involverade. Det har nu avslutats och de viktigaste vetenskapliga resultaten, inklusive rekommendationer om arbetstider och kontroll över den egna arbetstiden, presenterades på ett webbsymposium den 13 november 2020.

Så vad kom de fram till, och vad är den nordiska nyttan av projektet? Vi frågade projektledaren Mikko Härmä, professor vid finska Arbetshälsoinstitutet.

Mikko Härmä

Ni har studerat hur skiftarbete och flexibla arbetstider påverkar hälsan och välbefinnandet. Vad har ni kommit fram till?

“Baserat på ett antal separata studier har vi sett att nattarbete ökar risken för allvarliga hälsorisker som olyckshändelser, sjukfrånvaro, bröstcancer, graviditetsrelaterade besvär och missfall. Å andra sidan tyder studierna på att en bra skift- och arbetstidsplanering kan minska dessa risker. Det gäller särskilt risken för muskel- och ledbesvär, psykisk ohälsa, sjukfrånvaro och arbetsplatsolyckor.”

Vilka yrkesgrupper har ni studerat?

“WOW-projektet har publicerat över 110 originalartiklar om studier av flera olika yrkesgrupper, exempelvis inom hälso- och sjukvården. Vi har även använt nationellt representativa urval i vissa länder och studerat exempelvis specialister, chefer och säkerhetskritiska sektorer och branscher.”

Vad är det nordiska mervärdet med WOW-projektet?

”Det övergripande målet med WOW-projektet har varit att genomföra komparativa studier av arbetstider, kvalitativa kohortstudier av hälsa och välbefinnande, samt interventionsstudier i syfte att ta fram ny kunskap utifrån ett nordiskt perspektiv. Genom att analysera unika registerdata om dagliga arbetstider och hälsa kunde vi utnyttja dos-responsdata för att göra kopplingar mellan olika arbetstidsförhållanden och hälsotillstånd. Det har gjort att vi kunnat ge detaljerade rekommendationer om hur skiftarbete kan optimeras.

I er slutrapport ger ni ett antal rekommendationer som baseras på era rön. Vad handlar rekommendationerna om och vilka riktar de sig till?

“Vårt huvudbudskap är att vi rekommenderar kortare perioder med nattskiftsarbete och mer vilotid mellan skiften för nordiska medarbetare. Gravida kvinnor ska inte jobba mer än ett nattskift per vecka. Det är också viktigt att riktlinjerna för flexiblare arbetstider anpassas till ålder, kön, arbetsförmåga och arbetsuppgifter, vilket i slutändan ger individen en ökad kontroll över sina arbetstider.

Covid-19-pandemin har verkligen förändrat många människors arbetssituation. Hur kan resultaten från WOW-projektet bidra till att det kan utformas bättre arbetstidsmodeller efter pandemin?

”Vi har etablerat en aktiv nordisk forskningsplattform för frågor om arbetstid, hälsa och välfärd. WOW-projektet har utformat och uppdaterat nordiska arbetstidsrekommendationer, i synnerhet gällande skiftarbete, flexibel arbetstid och hur individer hanterar att arbeta obekväma arbetstider. Att jobba hemifrån, ofta utan dagliga sociala kontakter med kollegor och med sämre ergonomiska förutsättningar, kan leda till ökade fysiska och psykiska problem. Å andra sidan har man större möjlighet att bestämma över sina arbetstider när man jobbar hemma. Resultaten från WOW-projektet visar att ökade möjligheter att påverka sina arbetstider minskar den sjukfrånvaro som kan hänföras till muskel- och ledbesvär.