NeIC FAIR Data Ice

Samarbete kring dataprinciperna FAIR i Norden

Principerna bakom konceptet FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) – att data ska vara lätta att hitta, tillgängliga, kompatibla och återanvändbara – publicerades 2016 och har sedan dess antagits av och många olika forskargrupper och forskningsorganisationer över hela världen. FAIR-principerna ingår också i EU-kommissionens ”A European Strategy for Data” (publicerad i februari 2020), som en mekanism som främjar datakompatibilitet mellan och inom olika sektorer.

NeIC har hjälpt forskare i både Norden och Estland att följa FAIR-principerna genom att erbjuda utbildning i FAIR-baserad dataförvaltning. Sedan 2019 har tre kurser anordnats av NeIC och dess samarbetspartner för att ge dataförvaltare och datahanterare grundläggande information om FAIR-principerna och hur dessa kan tillämpas. Fler än 150 personer har deltagit i dessa kurser.

Utbildning har också varit en hög prioritet i NeIC:s EU-finansierade projekt EOSC-Nordic, där ett av underprojekten fokuserar på att hjälpa nordiska och baltiska lagringsplatser att följa FAIR-principerna, bli certifierade och marknadsföra incitament för antagandet av FAIR-principerna över hela regionen. Under 2021 ökade EOSC-Nordic kunskaperna om FAIR inom Norden och Baltikum genom att utbilda 300 dataförvaltare.

Expertgrupp undersöker möjligheter för FAIR

I september 2020 skapade styrelsen i NeIC en arbetsgrupp för att under ett år undersöka samarbetsmöjligheter relaterade till FAIR-data. Den här gruppen tog fram en analys för konkreta nordiska samarbetsaktiviteter med avseende på hantering av vetenskapliga data som på bästa sätt kan hjälpa forskningsorganisationer inom Norden. De föreslagna aktiviteterna skulle använda, men inte duplicera, nationella initiativ. Gruppen bestod av experter från de nordiska länderna med expertis inom olika större forskningsområden och dataförvaltning. Slutrapporten som sammanfattar de viktigaste slutsatserna presenterades till styrelsen 9 december 2021.

Gruppledaren Andreas Jaunsen hoppas att rapporten kan bidra till diskussionen om att utöka FAIR-principerna inom Norden.

”Rapporten sätter fokus på utmaningarna med att implementera FAIR-principerna. Den visar att ett mångfacetterat tillvägagångssätt krävs för att främja de vetenskapliga områden som använder data. Det räcker inte med att lagringsplatser stöder FAIR-principerna; incitament, policybeslut och kulturen kring datadelning måste också stödja visionen Open Science”, säger Jaunsen.

En nordisk framtid som präglas av FAIR

Jaunsen anser att expertgruppens försök att reformera dagens isolerade metoder för att istället främja Open Science kan bli den största fördelen för nordiska forskningsorganisationer.

”FAIR-principerna måste antas inom alla infrastrukturer och av alla tjänsteleverantörer, samt förankras i bästa metoder, policyer och finansieringskrav. Det är bara så normer och kulturer kan förändras”, säger Jaunsen.

Antagandet av FAIR-principerna har redan lyfts fram på en nationell nivå i flera av de nordiska länderna. Norges Forskningsråd (motsvarigheten till Vetenskapsrådet) har till exempel en policy gällande tillgång till vetenskapliga data som strävar efter att göra alla data tillgängliga på lika villkor och till lägsta möjliga pris. Forskningsrådet rekommenderar att FAIR-principerna följs. Projekt som söker ekonomiskt stöd från Forskningsrådet utvärderas bland annat utifrån dessa kriterier.

De nordiska länderna kan dra nytta av att synkronisera sina ansträngningar att utveckla Open Science och tillvägagångssätt som bygger på FAIR-principerna. Enligt Jaunsen skulle arbetet bli mest effektivt om policyer och incitament samordnades inom hela regionen samtidigt som man koordinerade utbildningar, delade resurser och tjänster med hjälp av en delad plattform. Samarbeten som EOSC-Nordic har visat sig vara effektiva och framgångsrika genom att dra nytta av Nordic Added Value. Det här är ett av NeIC:s mål och något som har varit väldigt viktigt för att främja samarbeten inom Norden. Jaunsen anser att NeIC kommer att spela en central roll i framtida datainitiativ.

Långsiktiga initiativ behövs

En välkänd utmaning för de flesta samarbeten, inklusive EOSC-Nordic, är hållbarhetsfrågor och behovet av långsiktiga initiativ som pågår längre än den genomsnittliga finansieringsperioden på två till tre år.

”Det tar tid att anamma FAIR-principerna och uppnå målsättningarna med Open Science. Utöver infrastrukturförändringarna behövs även en kulturell förändring, och för att lyckas med det krävs det idogt arbete i 5 till 10 år. Det är också av yttersta vikt att vi samordnar med liknande internationella initiativ. Av de här anledningarna föreslog expertgruppen att ett nordisk FAIR-organ vore fördelaktigt för att samordna olika initiativ och interaktioner”, sammanfattar Jaunsen.

Den här artikeln publicerades ursprungligen 25 april 2022 på NeIC:s webbplats. Klicka här för att läsa den.

På NeIC:s webbplats hittar du information om andra framgångsrika projekt och nyheter från NeIC.

Kontakter

Gudmund

Gudmund Høst

Direktør for Nordic eInfrastructure Collaboration (NeIC)
Mari Arnesen

Mari Reitstøen Arnesen

Rådgiver